АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія буріння роторним способом з прямою промивкою

Читайте также:
 1. II. Решение логических задач табличным способом
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 3. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 4. Анализ себестоимости выпуска продукции металлургического комбината способом вычитания
 5. Б. Сенсор-технологія
 6. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 7. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 8. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 9. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 10. Бурові долота для буріння з відбором керна
 11. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 12. Види буріння похилих свердловин

Свердловину споруджують роторним способом у наступній послідовності:

монтаж бурової установки і обладнання;

механічне буріння;

кріплення свердловини (обсадка та цементація);

каротаж свердловини;

установка фільтрової колони;

розглинизація водоносного горизонту (або їх групи);

монтаж і демонтаж ерліфта;

пробна відкачка води із свердловини;

монтаж зануреного насосу;

демонтаж бурової установки і обладнання.

Бурова бригада, що виконує роботи по спорудженню свердловини на воду складається з трьох ланок, по 3…4 чол в кожному:

№ п/п Спец-ть Розряд
Бурильник (змінний буровий майстер) 5-6
Помічник бурильника 4-5
Машиніст (моторист)
Буровий робітник

ПРИМІТКА: У разі скороченої бригади із складу ланки виключають машиніста або помічника бурильника.

Кожний бурильник (змінний майстер) , крім виконання своїх безпосередніх обов`язків, керує роботою ланки.

При цілодобовій роботі бурової бригади (трьома ланками) важливо правильно організувати прийом і здачу зміни. Тобто, таким чином організувати роботу, щоб кожний відповідав за доручену йому ділянку й приймав (або передавав) закріплений за ним інструмент й інвентар.

Зміну потрібно передавати на ходу, під час роботи, не припиняючи буріння.

Обов'язки між членами бригади при передачі зміни можуть бути розподілені приблизно таким чином:

змінний буровий майстер здає (приймає) відомості про стан свердловини, бурової установки, двигуна й насоса;

помічник бурильника передає (приймає) устаткування, основний і допоміжний інструмент;

машиніст перевіряє стан двигуна, наявність палива й змащення;

буровий робітник оглядає циркуляційну систему, перевіряє наявність глини й води для промивання свердловини, чистоту бурової установки й подмостка (підлоги).

Буровий інструмент і приналежності розміщають так, щоб при роботі з ними затрачати мінімальний час на допоміжні операції.

З огляду на значну далекість об'єкта робіт від бази й постійного місця проживання робітників, вихідні дні членам бригади встановлюють за графіком з таким розрахунком, щоб бурові роботи не переривалися.Розподіл обов`язків між членами бурової бригади наведено у табл.1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.466 сек.)