АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обсадні труби та обладнання для обсаджування труб

Читайте также:
 1. Безпечність виробничого обладнання.
 2. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 3. Будова та експлуатація обладнання
 4. Бурильні труби та з’єднувальні муфти
 5. Ведучі бурильні труби
 6. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 7. Забезпеченість інженерно-технічних комплексів основним ремнтно-діагностичним обладнанням
 8. Лекція 8. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Основи електробезпеки
 9. Михаил ТРУБИЦЫН, матрос-спасатель СОК «Спутник»
 10. Наземні споруди і бурове обладнання
 11. Обважнені бурильні труби
 12. Обладнання для герметизації тари з харчовими продуктами

У зв'язку з більшими по величині й різними за характером навантаженнями, які мають витримувати обсадні труби при експлуатації, для їхнього виготовлення використаються суцільнотягнені, сталеві трубні заготовки.

Труби, що спускають у свердловину, з'єднуються за допомогою різьблення в колону.

Існує три основних способи нарізного сполучення обсадних труб, застосовуваних при бурінні геолого-розвідувальних свердловин:

o ніпелями,

o муфтами;

o з'єднанням «труба в трубу» (безніпельне) (Рис.2).

Труби ніпельного з'єднання(ГОСТ 6238—77) застосовуються в основному при колонковому бурінні. Кожна така труба на кінцях має внутрішню трапецеїдальне різьблення із кроком 4 мм.

 

 

Рис.2 Обсадні труби: а — безніпельного з'єднання; б — ніпельного з'єднання; в — муфтового з'єднання

 

Для кріплення свердловин малого діаметра можуть бути використані безніпельні обсадні труби (ГОСТ 6238—77), мають на одному кінці зовнішню, а на іншому - внутрішнє різьблення й з'єднують трубу в трубу. Через недостатню міцність цих труб їх спускають на невеликі глибини.

При ударно-механічному бурінні, обертальному бурінні свердловин на нафту й газ, а також гідрогеологічних свердловин застосовують товстостінні обсадні труби муфтового з'єднання (ГОСТ 632—80).

Муфти, що з'єднують труби, мають відповідним трубам внутрішнє різьблення.

Довжина муфтових труб від 9,5 до 13 м.

Для запобігання від корозії зовнішню поверхню труб і муфт офарбовують, а різьблення муфт оцинковують.

Для кріплення свердловин більших діаметрів застосовують сталеві труби по ГОСТ 10706—76 діаметром 426—1420 мм, які з`єднуються в колонну зварюванням.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)