АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підготовчі та монтажно-демонтажні роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної роботи
 10. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 11. Вибір теми курсової роботи
 12. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

До підготовчих робіт слід віднести:

Ä Планування і підготовка бурового майданчика;

Ä Розміщення і монтаж бурової установки;

Ä Монтаж бурового снаряду;

Ä Перевірка робочого стану всіх вузлів і механізмів перед початком буріння;

Ä Улаштування циркуляційної системи для очищення промивної рідини та забою;

Ä Улаштування майданчика для складування бурового інструменту, складу паливно-мастильних матеріалів;

Ä Улаштування виробничих та побутових приміщень;

Ä Підвезення води та глини.

Перед встановленням і монтажем установки планується її розчищається майданчик, який повинен бути на відстані не менші 30м від будівель доріг, ліній електропередач.

Для установки 1Ба15-В майданчик має розміри 15 х 20м, а для інших установок - 10 х 20м.

Майданчик обладнується відповідно до рис.1.

По кутам майданчика відриваються ями глибиною 1,2м під якоря.

В ями закопують якоря - металеві стержні або дерев'яні бруси, до яких після встановленні щогли закріплюють розтяжки.

При пухких грунтах на місці буріння свердловини виривають невеликий шурф (розміром 0,5x 0,5м і глибиною 1,5 м).

Розподіл обов`язків між працівниками бурової бригади

Спец-ть Вид діяльності
Монтажно-демонтажні і транспортні роботи
Бурильник Разбивка мест расположения бурового обо­рудования, перегон и монтаж агрегата (установка агрегата, подъем мачты, про­верка и опробование оборудования), дру­гие работы
Помічник бурильника Планировка площадки под буровую уста­новку, установка насоса и глиномешалки, монтаж агрегата, устройство циркуля­ционной системы, погрузочные и земля­ные работы
Буровий робітник Погрузка и разгрузка оборудования, инст­румента и материалов, рытье отстойников и прокладка желобов, загрузка глины и воды в глиномешалку
Машиніст Подготовка агрегата к переезду, монтаж агрегата, устройство базы ТСМ, погру­зочные работы
Буріння
Бурильник Управление механизмами бурового агрега­та, контроль за режимом бурения
Помічник бурильника Контроль за качеством глинистого раствора, спуско-подъемные и другие операции, приготовление глинистого раствора
Буровий робітник Спуско-подъемные и другие вспомогатель­ные операции, очистка циркуляционной системы и приготовление глинистого раст­вора в процессе бурения, уборочные и по-грузочно-разгрузочные работы
Машиніст Заправка и смазка двигателей, спуско-подъемные. и другие вспомогательные работы
Кріплення свердловини
Бурильник Осмотр и подбор обсадных труб, управле­ние лебедкой при спуске труб, подготовка скважины к цементации
Помічник бурильника Проверка и очистка резьбовых соединений обсадных труб, замер их, спуск труб и подготовка скважины к цементации
Буровий робітник Очистка обсадных труб от грязи, спуск об­садных труб
Машиніст Спуск обсадных труб
Монтаж ерліфта
Бурильник Осмотр и подбор воздухопроводных и водо­подъемных труб, управление лебедкой при спуске труб

 Продовження табл..1

Помічник бурильника Проверка и очистка резьбовых соединений воздухопроводных и водоподъемных труб, спуск труб, присоединение армату­ры к колонне водоподъемных труб
Буровий робітник Спуск воздухопроводных и водоподъемных труб
Машиніст Подготовка компрессора к работе, подклю­чение воздухопроводных труб к компрес­сору
Пробне відкачування води
Машиніст Заправка и смазка двигателя компрессор-но-силового блока, контроль за работой компрессора при откачке

В шурф опускають коротку напрямну трубу з патрубком зверху для відводу промивної рідини в жолоб (верх її повинен підвищуватись на поверхнею землі на 5... 10см).

Рис.1 Схема бурового майданчика для установки УРБ-3АМ.

Буровий станок встановлюють так, щоб ротор знаходився над напрямною трубою.

Потім піднімають щоглу у вертикальне положення. Після встановлення станка, робочу трубу (штангу) пропускають в отвір ротора, накручують на неї перевідник та долото, і опускають в напрямну трубу.

Включивши ротор, провертають долото і вирівнюють низ направляючої труби, а потім закріплюють її бетоном на висоту 40...50 см.

‡агрузка...

При стійких грунтах напрямну трубу не встановлюють.

Після встановлення станка влаштовують циркуляційну систему. Для цього відривають приймальну ємкість розмірами 2 х 2 або 2 х З м глибиною 1,5м, один чи два відстійники розмірами 1 х 1 м та глибиною 1м.

З гирлом свердловини ємність і відстійник з'єдную за допомогою жолобів з невеликим ухилом.

Жолобами можуть бути рівчаки з шириною 40…60см, глибиною 25...35см, спеціальні дерев'яні або металеві короби.

Рис.2 Типова схема розташування бурової установки, устаткування й циркуляційної системи:

Порядок монтажу установки такий.

Перед монтажем установки її заземлюють, запускають дизельний двигун та перевіряють його роботу на холостому ходу. При нормальній роботі і приступають до монтажу щогли.

Для цього від'єднують верхні частини від нижніх, зводять їх, надійно закріплюють болтами, закріплюють полаті, драбини, розтяжки, підіймають гідравлічними домкратами.

Після підняття щогли вигвинчують домкрати під передні упори автомобіля. Домкрати спираються на дерев'яні підкладки.

Потім зачіплюють хомутами упори щогли до рами установки і закріплюють розтяжки, встановлюють буровий насос та глиномішалку.

ПРИМІТКА: Демонтаж установки проводиться в зворотному порядку.

 

Рис.3 Бурова установка УРБ-3АМ: 1- автомобіль;2- гідродомкрат; 3-щогла; 4-ротор.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)