АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості технології буріння з оберненим промиванням

Читайте также:
 1. Internet та Intranet-технології
 2. OLAP-Технології
 3. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 4. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 5. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 6. Аналіз причин впровадження мережевої технології
 7. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 8. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 9. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 10. Бурові долота для буріння з відбором керна
 11. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 12. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння

Буріння свердловини є основною й найбільш складною частиною всього комплексу робіт зі спорудження свердловини, однак, як свідчить досвід, якість спорудження свердловини найчастіше залежить від ряду питань чисто організаційного характеру.

Основні з них:

забезпеченість місця спорудження свердловини промивною рідиною,

забезпеченість місця спорудження свердловини засипною гравійною сумішшю;

своєчасність обсадки,

своєчасність засипання сумішшю»

своєчасність будівельної відкачки.

Для забезпечення промивною рідиною використовують відстійники, розташовані на відстані 2-3 м від установки, обсягом, в 1,5- 2 рази перевищуючий обсяг свердловини, яка споруджується.

Для зменшення втрат води у відстійниках на фільтрацію застосовують попередній кольматаж стінок відстійника глинистим розчином або екстрагують їх за допомогою поліетиленової плівки.

У якості промивної рідини при необхідності застосовують також глинистий розчин.

Забезпечення водою установки при бурінні залежить від місцевих умов. Відомо, що на кожну свердловину в середньому витрачається кількість води, що становить 2,5 - 3 обсяги буримої свердловини.

Вода подається у відстійник за допомогою автоцистерни, або шляхом підкачування насосами з відкритих водойм і каналів.

В умовах, віддалених від вододжерел, необхідно попередньо бурити свердловину малого діаметра та використовувати з неї воду для підживлення відстійника.

 

Процес буріння необхідно проводити безперервно й вживати заходів по скороченню змушених простоїв, пов'язаних з необхідністю відновлення циркуляції, усунення поламок й інших причин.

Після досягнення проектної глибини й ретельного промивання свердловини, варто зробити спуск обсадної колони, обладнаної фільтром, що центрують ліхтарями й заглушкою.

Обсыпку обсадной колонны гравийной смесью производят непосредственно после спуска.

У якості обсипання можуть застосовуватися гравій, піщано-гравійні суміші, а також грубозернистий пісок.

Досвід експлуатації свердловитн при відборі води з піщаних відкладень показує, що найбільш успішна тривала їхня робота забезпечується потужним контуром гравійного обсипання.

І, нарешті, останньою умовою для спорудження свердловин доброї якості є своєчасна відкачка води до її прояснення.Звичайно, прояснення води зі свердловини, яка пробурена із оберненим промиванням, наступає через 0,5-1,5 год..

Наявні дані по досвіду буріння свердловин роторним способом із оберненим промиванням як у нашій країні, так і за кордоном свідчать про те, що механічні швидкості буріння в цілому по свердловині перебувають у межах 7,3 -11,8 м/год., технічні швидкості буріння становлять при цьому 1,26 - 4,58 м/год..

Загальний час спорудження свердловин, включаючи облаштування її фільтровою колоною, становить при глибині 115 -120 м близько 93-100 год.

По даним ВНДІ ВОДГЕО швидкості буріння при діаметрах свердловин 600-1200 мм у різних породах дані в [7, табл. 6].

Основною умовою для ефективного буріння із оберненою циркуляцією промивної рідини є забезпечення бурової установки достатньою кількістю води, необхідної для заповнення свердловин з метою запобігання обвалів нестійких стінок.

Свердловини, пробурені із оберненим промиванням, можуть обладнатися фільтрами різних конструкцій.

Однак досвід експлуатації при відборі води з піщаних відкладень показує, що найбільш ефективна й тривала їхня робота забезпечується при установці фільтрових каркасів великої шпаруватості з потужним контуром гравійного обсипання (200-300 мм і більше). [7].

Витрата гравію в основному залежить від діаметра пробуреної свердловини з урахуванням збільшення його в процесі буріння.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О Бурова справа в водопостачанні: Підручник.-Рівне: НУВГП,2004 .-268 с.

2. Шадура В.О., Орлов В.О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП,2007.-169 с.

3. Тугай А.М., Орлов В.О.,Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання.-Рівне: РДТУ,2000.-140 с.

4. Справочник по бурению скважин на воду/Полд ред..Д.Н.Башкатова.-М.:Недра,1979.-560 с.

5. Справочник по буре нию и оборудованию скважин на воду / Под ред..В.В.Дубровского.-М: Недра,1972.-512 с.

‡агрузка...

6. Ильин В.Г., Сазонов Н.А. Буровое дело.-М.: Колос, 1972.-206 с.

7. Керимов В.А. Техника бурения скважин більшого діаметра.М.:Недра,1983.-94 с.

8. Беляков В.М. и др.. Учебная книга мастера по буре нию скважин на воду/ В.М.Беляков, Г.М.Краснощеков, В.А.Попков.-2-е узд.переаб.и доп.-М.: Колос,1983.-400 с.

 

Термінологічний словник до теми № 7:

Зворотня промивка –промивка, при якій промивна рідина
подається в свердловину через кільцевий просвіт між буровим снарядом та стінками свердловини і піднімається всередині бурового снаряду.

Під технологічним режимом буріння розуміють сукупність параметрів, що характеризують роботу породоруйнівного інструмента, тобто швидкісні і якісні показники буріння, пов'язані з руйнуванням гірських порід на вибої свердловини .

Оптимальний режим буріння - це технологічний режим буріння, що забезпечує одержання найкращих техніко-економічних показників буріння .

Раціональний режим буріння встановлюють із урахуванням технічних можливостей бурового встаткування й инструмента .

Спеціальний режим буріння застосовують для одержання заданих якісних показників буріння або для рішення спеціальних завдань (буріння в зонах геологічних ускладнень, на контактах твердих і м'яких порід у водоносних горизонтах, намічених для подальшої експлуатації) .

Осьове навантаження на долото - це сила яка створюється масою бурового снаряду і прикладена по його осі до долота .

Питоме навантаження на породоруйнівний інструмент (долото) - це осьове навантаження, яке припадає на 1смдіаметра долота;

Частота обертання бурового снаряду - число обертів бурового снаряду за секунду .

Витрати промивної рідини - це кількість промивної рідини, л/с, яка подається на забій свердловини .

Механічна швидкість(м/год) -Величина заглиблення породоруйнівного інструмента (долота) за 1 годину чистого буріння при певному технологічному режимі. Характеризує інтенсивність руйнування гірських порід. Використовується для оцінки ефективності застосування різних типів доліт і режимів буріння.

Рейсова швидкість (м/год) - Величина заглиблення свердловини за одну годину буріння з врахуванням спуско-підйомних операцій. Характеризує ефективність буріння свердловин.

Технічна швидкість, (м/місяць) - Кількість метрів свердловини пробурених на протязі місяця однією установкою з врахуванням всіх робіт, пов'язаних з спорудженням свердловини (кріплення, каротаж та ін.). Характеризує ефективність роботи бурової бригади по спорудженню свердловин.

Комерційна швидкість, (м/місяць) - Кількість метрів, які пробурені на протязі місяця однією установкою з врахуванням виробничих і невиробничих витрат часу на спорудження свердловини.

Заглиблення за рейс, (м) - Величина заглиблення свердловини в процесі буріння від моменту встановлення долота на забій до його підйому із свердловини.

Подача бурового снаряду– Регулюємий процес поступального переміщення бурового снаряду в процесі заглиблення свердловини.

Розходжувана бурового снаряду- Періодичне при піднімання та опускання бурового снаряду в процесі буріння.

Проробка свердловини - відновлення діаметра бурової
свердловини, яке виконується перед опусканням обсадних колон,
геофізичними дослідженнями при ліквідації ускладнень та встановленні фільтра.

Розширення свердловини -процес збільшення діаметра бурової свердловини.

Прихват бурового снаряду- часткове або повне припинення руху бурового снаряду.

Розглинізація -процес відновлення гідравлічних властивостей водоносної породи експлуатаційного шару при бурінні свердловин із застосуванням глинистих і крейдяних промивочних рідин.

Буровий насос- Насос, який призначений для подачі під тиском промивної рідини в бурову свердловину.

 

Теми для самостійного опрацювання до лекції № 7:

 

ЛЕКЦІЯ № 8

Тема: «КОЛОНКОВИЙ СПОСІБ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ»

План:

1.Основні поняття про колонковий спосіб буріння.

2.Принцип колонкового буріння.

3.Буровий інструмент для колонкового буріння.

4.Технологія колонкового буріння.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.03 сек.)