АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття про відкачування води із свердловини. Види відкачок

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 5. Введення поняття комплексного числа
 6. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 7. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 8. Відношення між поняттями
 9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
 10. Вступ. Поняття трудового права України як галузі права.
 11. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 12. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Воду зі свердловини відкачують після закінчення буріння (пробна відкачка, або тимчасова) і в процесі експлуатації (постійна відкачка).

У першому випадку свердловину обладнають тимчасовою водопідйомною установкою на період її випробування, у другому - постійною.

Під водопідйомною установкою розуміється змонтований й обладнаний необхідним устаткуванням комплект, що складається із двигуна, системи силової передачі, насоса, всмоктувального й напірного трубопроводів і системи приладів контрольно-вимірювальної апаратури (Див.термінологічний словник до теми № 12).

В деяких випадках насос заміняють на компресор для подачі зтиснутого повітря (ерліфтна установка).

Тимчасові відкачки відрізняються від постійних термінами відкачування води.

Так пробні відкачки не перевищують, як правило, 2…5 діб, а постійні проводять протягом всього часу експлуатації свердловини30…50 років (для експлуатаційної свердловини).

При бурінні свердловин використовуються:

попередні,

пробно-експлуатаційні,

дослідні відкачки;

експлуатаційні

ПРИМІТКА: Перші три види відкачок відносять до тимчасових, а четвертий – до постійних.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВІДКАЧОК: Попереднівідкачки проводяться для попереднього опробування неексплуатованих, таких, що були розкриті при бурінні, водоносних шарів, а також для очистки свердловини від шламу, сміття, глинистого розчину.

Пробно-експлуатаційні відкачки проводять з метою вивчення якості води, орієнтовного дебіту і відповідного зниження рівня.

Вони виконуються на протязі одної- трьох змін.

При достатньо вивчених гідрогеологічних умовах їх можна не проводити, а переходити до дослідних відкачок.

Досліднівідкачки повинні встановити:

1)залежність дебіта свердловини від зниження рівня води, при цьому
обов'язково слід визначити зниження при розрахунковому дебіті та на
25.. .30% більше за нього ( );

2) стійкість дебіта або зниження в залежності від тривалості експлуатації ( );

3) вихідні дані для визначення коефіцієнтів фільтрації та п'єзопровідності, радіусу впливу;

4) хімічні, фізичні, бактеріологічні показники води, та можливість їх змін;

5) зв'язок експлуатованого горизонта з поверхневими водами або суміжними водоносними горизонтами;6) взаємодію з іншими водозабірними свердловинами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)