АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип ударно-канатного буріння

Читайте также:
 1. I. Структурные принципы
 2. II. Принципы процесса
 3. II. Принципы средневековой философии.
 4. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 5. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 6. II.4. Принципы монархического строя
 7. III. Принцип удовольствия
 8. III. Принципы конечного результата
 9. III. Принципы конечного результата.
 10. IV. Принцип реальности
 11. V.по функциональному принципу.
 12. VI. Биоэнергетические принципы аналитической терапии

При ударно-канатному способі буріння порода у свердловині руйнується ударами важкого бурового снаряду, який скидається у забій з висоти 0,35...1,0 м. При цьому, розпушену породу виймають періодично (у міру її накопичення) желонкою.

Принципова схема ударно-канатного способу (рис. 1) буріння така.

Важкий буровий снаряд висить на канаті, який огинає ролик бло­ка на вершині щогли, а також відтяжний і напрямний ролики, і намотується на барабан лебідки. Від електродвигуна головний вал набуває обертів, які передає шестерні. На цій шестерні змонтовано кривошипно-шатунний механізм, що перетворює обертальну дію шестерні на зворотно-поступальний рух кінця балансирної рами, на якому насаджено відтяжний ролик. Кінець рами з напрямним роликом шарнірно закріплено на рамі верстата. Таким чином, у момент, коли відтяжний ролик і кінець рами йдуть донизу, вони натягують канат і піднімають буровий снаряд. Коли ролик іде в гору, він відпускає канат, і снаряд падає на забій. Така система забезпечує 40...50 ударів за хвилину. У міру розпушення породи поступово відпускають канат з барабана і буровий снаряд поглиблює свердловину. Завдяки обертанню каната навколо своєї осі буровий снаряд розвертається на кут 10...15 градусів при кожному наступному ударі, що надає свердловині круглої форми в поперечному перерізі.

Після заглиблення свердловини на 0,5... 1,0 м інструментальний канат намотують на барабан і повністю виймають буровий снаряд із свердловини. В свердловину опускають желонку на желонковому тросі. Цей канат огинає свій ролик на вершині щогли (поруч із роликом 7) і намотується на желонковий

барабан, розміщений на рамі верстата поряд із барабаном 10. Намотавши трохи троса на желонковий барабан, піднімають желонку, а потім різко відпускають гальмо барабана. Желонка падає на забій і частково наповнюється ґрунтом. Виконавши кілька разів такі операції, желонку повністю наповнюють ґрунтом. Наповнену желонку піднімають на денну поверхню, висипають ґрунт, і якщо в свердловині залишився розпушений ґрунт, знову скидають її у свердловину. Так діють доти, поки не звільнять свердловину від розпушеного ґрунту. Після цього знову опускають у свердловину буровий снаряд і так далі.

Рис. .1. Принципова схема ударно-канатного способу бурінняа - підйом снаряда над забоєм; б- удар снаряда по забою; 1- велика шестерня ударного механізму; 2 - шестерня головного валу; 3 - шатун; 4 - відтяжний ролик; 5 - канат; б - буровий снаряд; 7 - блок на вершині щогли; 8 - щогла; 9 - напрямний ролик; 10 - інструментальний барабан; 11 - балансирна рама; 12 – свердловина

2.1 Бурові станки та установки

У вітчизняній практиці для буріння свердловин ударним способом застосовується більше 20 типів бурових установок і верстатьв (як правило , більшість з них є пересувними).

Бурова установка – установка, яка включає:

ü наземні споруди;

ü бурове обладнання;

ü енергетичне обладнання,

яке необхідне при бурінні свердловин (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Пересувна бурова установка - бурова установка з власною транспортною базою, яка пересувається шляхом буксируванням (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Широке застосування одержали верстати й установки: УКС-22М (УГБ-3УК), УКС-ЗОМ (УГБ-4УК), КС-24, УКС-54, УГБ-50М та ін.

Найбільші діаметри буріння верстатами типу УКС становлять: 600, 900, 1400 мм, установкою УГБ-50 - 850 мм.

Ці установки подібні за конструкцією, але установка УГБ -4УК має більш міцну щоглу, лебідки більшої вантажопідйомності, більш потужний двигун і призначені для буріння більш глибоких свердловин.

Всі установки ударно-канатного буріння мають у своєму складі:

Ä ударний механізм,

Ä три лебідки (інструментальна, желоночна, талева),

Ä щоглу,

які розміщенні на спільній станині.

Бурові установки (верстати) базуються на причепних рамах з пневмоколесною ходою.

В задній частині верстата розташований електродвигун, який живиться від електромережі або від пересувної електростанції.

Через клиноремінну передачу двигун передає оберти на головний вал.

На валу є декілька фрікційних муфт, через які передаються оберти великій шестерні ударного механізму та барабанам лебідок.

‡агрузка...

Щогла станка висувна (телескопічна) і в зібраному положенні може обертатись на шарнірі на 90 градусів і переходити з горизонтального (транспортного) положення в вертикальне або навпаки.

Висування проводиться за допомогою троса, який намотується (при опусканні щогли відпускається) на спеціальний барабан в передній частині станка.

В робочому стані щоглу закріплюють трубчастими розтяжками та, для більшої стійкості, чотирма тросовими розтяжками.

На вершині щогли є інструментальний, желонковий ті талевий блоки, через які перекидаються троси від желонкового, талевого (для підняття та спуску обсадних труб під час буріння і виконання вантажопіднімальних операцій при виправленні можливих неполадок і аварій), інструментального барабанів.

Операції по зборці та розбірці бурового снаряду проводиться за допомогою укосини з кішкою та блоком.

Зміна кількості ударів бурового снаряду забезпечується шляхом заміни шкивів з різними діаметрами на валу електричного двигуна, що забезпечує три швидкості обертання головного вала і відповідно всіх механізмів.

Зміна величини ходу бурового снаряду забезпечується шляхом перестановки пальців в кривошипно-шатунному механізмі.

Управління роботою станка проводиться системою рукояток, які винесені на окрему панель.

Конструкції застосовуваних верстатів й установок й їхніх технічних характеристик докладно розглянуті в роботах [8,9,10,].

2.2 Бурові установки закордонного виробництва

Ударне буріння свердловинг великого діаметра в закордонній практиці набуло широкого застосування.

Як бурові установки використаються переважно спеціалізовані й універсальні установки. Це установки:

§ фірми "Хохштрассе-Вайсе" (Німеччина),

§ бурові установ­ки К 1/Т 100 "Бергбаймашинен-Зесхузен",

§ верстати типу 20-TH, 50-TH, фирмы "Като Уоркс Компани",

§ установка ВТ-2 фирмы "Мицубиші" (Японія),

§ установка ЕДФ-55 фирмы "Беното" (Франція) и др.

При бурінні свердловин великого діаметра в м'яких породах із включенням валунів і невеликих по потужності прошарків скельних порід можуть бути також використані для ударного буріння й роторні бурові установки.

До них можна віднести установки фірми:

§ "Канвелд" (Велика Британія),

§ фірмы "Кейд фаундейшн" (США) та інш.,

у складі технологічного інструмента яких є також ударні долота й грейфери.

Технічні характеристики вище наведених закордонних вестатів і установок можна знайти у [6].

Верстати для ударного буріння комплектуються буровим інструментом, що включає 6

ü робочий - технологічний (буровий снаряд та його елементи);

ü допоміжний (інструмент для монтажу-демонтажу бурового снаряду та обсадки трубами свердловин;

ü аварійний (ловильний).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)