АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація свердловин

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 3. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 4. Випадкові події. Класифікація подій
 5. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 6. Гігієнічна класифікація умов праці
 7. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 8. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 9. Документи, їх призначення і класифікація
 10. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 11. Економічні закони та категорії, їхня класифікація
 12. Економічні інтереси:сутність,суб’єкти,класифікація.

Спосіб влаштування водозабірних вузлів і склад споруд для забору підземних вод визначається:

► умовами залягання;

► продуктив­ністю;

► глибиною;

► геологічною побудовою водоносних пластів;

► гідравлічними характеристиками підземного потоку (його напором, швидкістю і напрямами руху, зв'язком з іншими водоносними пласта­ми і з поверхневими водами);

► санітарним станом території;

► необхід­ністю штучного створення або поповнення запасів підземних вод;

► наявністю водоносних пластів, що мають недоброякісну воду, наміче­ної потужності;

► техніко-економічних показників.

Залежно від конк­ретних умов для забору підземних вод влаштовують споруди таких основних типів:

вертикальні,

горизонтальні,

комбіновані ;

каптажні .

Детальний розгляд різних типів водозабірних споруд із забором підземних вод проводиться в курсі «Водозабірні споруди».

Вертикальні водозабори— це трубчаті і шахтні колодязі (рис. 21а). Трубчаті колодязі— це споруди, що розташовуються вертикально, мають відносно незначні розміри поперечного перетину і велику глибину (див.термінологічний словник до теми №2).

Трубчаті колодязі мають іншу назву – бурові свердловини.

Застосовують їх при глибокому заляганні водоносних пластів (більше 10 м) і значній їх потужності (більше 5—6 м).

Влаштовують трубчаті колодязі як в безнапірних, так і в напірних водоносних пластах (рис. 1а і б).

Вони най­більш повно відповідають санітарним вимогам і можуть застосовуватись за будь-яких умов будівництва та експлуата­ції водозаборів.

 

 

 


Рис.1 Вертикальна свердловина у: а)- напірному водоносному горизонті; б) у безнапірному горизонті

За своїм призначенням та розташуванням свердловини розподіляються на:

ü розвідувальні,

ü розвідувально-експлуатаційні;

ü експлуатаційні,

ü водопонижувальні /дренажні/,

ü спостережні,

ü напірні,

ü поглинальні,

ü дренажно-поглинальні,

ü свердловини подвійного призначення,

ü поодинокі та групові.

В залежності від призначення і розташування вони відрізняються і конструктивно.

Розвідувальні свердловини, зазвичай, влаштовують без попередньої розвідки, поодинокими, на території де ще не має свердловин.Вони призначаються лише для виявлення та попереднього опробування водоносних горизонтів, а іноді для складання літологічного розрізу порід, що залягають на території, обраної для влаштування водозабору.

Влаштовують їх, зазвичай, полегшеної конструкції, порівняно невеликого діаметра, часто обладнують тимчасовими фільтрами. По завершенню розвідувальних робіт вони ліквідуються.

Розвідувально-експлуатаційні свердловини влаштовують за таких же умов, що і розвідувальні, але на відміну від них, після закінчення буріння і опробування передаються в експлуатацію.

Виходячи з цього їх обладнують постійним обладнанням, а їх діаметри повинні бути достатніми для розміщення в них експлуатаційного водопідйомного обладнання розрахункової продуктивності.

Експлуатаційні свердловини - це свердловини, що буряться в цілком достатньо розвіданих районах, на території вже діючих водозаборів з водозабірними свердловинами.

Влаштовують їх діаметром достатнім для розміщення експлуатаційного обладнання.

Разом з тим, експлуатаційними свердловинами можна вважати лише ті свердловини, які пробурені, опробувані і передані в експлуатацію.

Тому поодинокі свердловини повинні бути тільки розвідувальними або розвідувально-експлуатаційними.

Водопонижувальні дренажні свердловини - це свердловини призначені для пониження рівня підземних вод при будівництві, розробці корисних копалин, осушенні територій, тощо.

Спостережні - свердловини, які влаштовують для багатолітніх спостережень за підземними водами.

Напірні - це свердловини, які влаштовують для схоронення промислових стоків.

Поглинальні - свердловини, за допомогою яких поповнюють, або створюють запаси підземних вод, влаштовують гідравлічні перепони притоку інших вод до експлуатаційних свердловин або в водоносний шар.

Дренажно-поглинальні - це свердловини які забезпечують забір води із верхніх водоносних шарів і подачу її в нижче розташовані.

‡агрузка...

Свердловини подвійного призначення - це свердловини, що працюють в двох режимах: як поглинальні і як водозабірні (експлуатаційні).

Групові свердловини з декількох свердловин на відносно невеликій території влаштовують на розвіданих, добре вивчених територіях, часто на територіях де вже експлуатуються аналогічні водозабори.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)