АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Активна і пасивна конструкціЇ
 4. Алгоритм вибіркового методу
 5. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 6. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 7. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 8. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 9. Бурові долота для буріння з відбором керна
 10. Вибір варіанту машин і устаткування
 11. ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

Вибір і обірунтуваиня конструкцій свердловини - найважливіший захід, від якого залежить якість виконаних робіт, їх економічність.

 

При бурінні розвідувальних свердловин повинно забезпечуватись:

• високоякісне опробування всіх ,або в залежності від призначення, розкритих водоносних горизонтів;

• мінімальна кількість та вартість матеріалів і трудових затрат;

• найменший, по можливості, діаметр стовбура свердловини;

• повторне використаний фільтра і обсадних труб;

• простота ліквідації свердловини і високоякісний ліквідаційний
тампонаж.

При бурінні експлуатаційних свердловин повинно забезпечуватись:

• високоякісне розкриття продуктивних водоносних, горизонтів з метою їх експлуатації нри мінімальних опорах прифільтрових зон;

• тривалий строк експлуатації і мінімальний темп зниження
продуктивності;

• можливість виконання ремонтних і відновлювадьних робіт; найменша собівартість;

• мінімально-можливий діаметр стовбура свердловини;

• найменший опір при підйомі води насосом.

ВИСНОВОК: Практика буріння свердловин показує, що оптимальні витрати праці і найбільш надійну конструкцію свердловини можна створити тільки при дотриманні таких умов:

середня величина виходу кожної колони обсадних труб повинна
бути не більше 25-30 м;

башмак кожної колони труб повинен заходити у водотривку породу на 1-2 м нижче водотривкої покрівлі (за виключенням останньої експлуатаційної колони, яка повинна входити у водоносну породу);

діаметр долота при бурінні потрібно міняти через один;

• колони обсадних труб повинні бути забиті в глини найбільш
щільно;

• обсадна колона, яка опущена "впотай" в попередню колону, повинна заходити в неї не менше ніж на 3 м при глибині свердловини до 50 м і не менше ніж на 5 м при більшій глибині;

• при бурінні діаметр наступної обсадної колони труб для кріплення
стінок свердловини приймається менше діаметра попередньої
колони:

- на 50 мм при використанні обточених муфт або зварюванні
труб,

- на 100 мм - при використанні необточених муфт;

• діаметр фільтра при опусканні його в обсадні труби повинен бути
менше внутрішнього діаметра обсадних труб не менше ніж на 50 мм

 

Початковий діаметр свердловини визначається з виразу, (8)

де - кінцевий діаметр буріння, мм;

- різниця в діаметрах суміжних колон, мм;

- проектна глибина свердловини, м;

- середня величина, виходу колон, м.

В процесі буріння завади необхідно визначати:

Ä глибину свердловини;

Ä глибину, на якій знаходиться башмак кожної колони обсадних труб,

Ä довжину колон труб від поверхні;

Ä кількість в кожній колоні труб,

Ä довжину кожної обсадної труби,

Ä зовнішні, внутрішні діаметри,

Ä тип інструмента, що знаходиться б свердловині;

Ä глибину рівня води в свердловині від поверхні землі.

 

Всі ці дані фіксують при замірах у змінному буровому рапорті, а потім заносять в буровий журнал.

Крім того, в змінному рапорті і буровому журналі повинні занесені:

o проходка за зміну;

o характер виконання робіт за зміну;

o час який витрачається на кожну з цих робіт.

Роботу по бурінню свердловин виконує вахта (бригада), яка складається із:

змінного майстра,

старшого і молодшого робочого.

ПРИМІТКА : При бурінні свердловин великого діаметра до вахти додають ще одного робітника

 

Роботою одного - двох станків керує старший майстер.

Буріння потрібно вести в три зміни без перерви.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ № 5:

1.Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Бурова справа в водопостачанні: Підручник.-Рівне:НУВГП,2004.-С.80-94.

2.Шадура В.О., Орлов В.О.Бурова справа.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП,2007.-С.48-60.

3.В.Г.Ильин, Н.А.Сафонов.Буровое дело.Учеб.пособие.,2-е изд.,пераб.и доп.М.: Колос,1972.-С.35-38; 44-46.

4.Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду /под общ.ред.В.В.Дубровского2-е изд.переаб. и доп.М.: Недра,1972.-С.53-58; С.127-132.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)