АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір варіанту машин і устаткування

Читайте также:
 1. Аккумуляторная машинка Вибрационная машинка Роторная машинка
 2. Алгоритм вибіркового методу
 3. Алгоритмизация модели и её машинная реализация
 4. Аренда машин и оборудования
 5. Асинхронные машины
 6. Баланс машиностроительного завода на 1 марта 2003 г. (руб.)
 7. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 8. Безопасное производство работ грузоподъемными машинами
 9. Бог из машины
 10. БУРЯКОРІЗАЛЬНА МАШИНА
 11. Важнейшие технологические процессы заготовительного производства в машиностроении
 12. Важнейшие технологические процессы обрабатывающего производства в машиностроении

Одним з напрямів пошуку резервів скорочення витрат на виробництво продукції і збільшення прибутку є вибір оптимального варіанту машин і устаткування. Допустимо, що виконати яку-небудь операцію або процес можна з використанням одного з наступних трьох варіантів устаткування (табл. 1).

 

Таблиця 1

Варіант Постійні витрати, тис. грн. Змінні витрати на виріб, тис. грн. Загальна сума витрат
А 3А = 2000 + 2х
В Зв = 5000 + 1х
С 0,5 Зс = 8000 + 0,5х

 

Необхідно визначити, при якому обсязі виробництва вигідніше застосовувати той або інший варіант устаткування. Для цього потрібно знайти критичний обсяг виробництва продукції, при якому витрати по двох варіантах устаткування будуть однаковими. Рішення можна провести аналітичним і графічним способами.

Для знаходження критичного обсягу виробництва (послуг) для двох варіантів машин витрати по одному з них прирівнюють до витрат по інших. Так, критична точка для першого і другого варіантів машини може бути знайдена по рівнянню

2000 + 2х = 5000 + 1х;

х = (5000 - 2000)/1 = 3000 од.

Аналогічно визначається критична точка обсягу виробництва для другого і третього варіантів машини:

5000 + 1 х = 8000 + 0,5х;

0,5х = 3000;

х = 6000.

Отже, при річному обсязі виробництва до 3000 од. вигідніше використовувати перший варіант устаткування, від 3000 до 6000 од. — другий, а при річному обсязі виробництва понад 6000 од. доцільнішим є третій варіант.

Це ж рішення можна знайти і графічним способом (рис.4).

 

Рис. 4.Порівняльна ефективність різних видів устаткування

 

Якщо був вибраний неправильний варіант рішення задачі, то можна підрахувати у зв'язку з цим збитки підприємства. Наприклад, річний обсяг виробництва складає 4000 од. Ухвалено рішення виконувати цю операцію за допомогою третього варіанту машини. Величина втрат від ухваленого технологічного рішення складатиме різницю у витратах по другому і третьому варіантах:

(8000 + 0,5 • 4000) - (5000 + 1 • 4000) = 12 000 - 9000 = 3000 тис. грн.

Таким чином, необґрунтоване технологічне рішення привело до втрат у розмірі 3000 тис. грн.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)