АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термінологічний словник до теми № 5

Читайте также:
 1. БІОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь, 2001.
 3. Г. Новий британський словник англійської мови
 4. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 5. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 6. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники
 7. Роль словників у підвищенні мовної культури
 8. Словник
 9. Словник ключових термінів
 10. Словник теми
 11. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
 12. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Водозабірна свердловина –свердловина, яка обладнана обсадними і водопідйомними трубамя, фільтрами, водопідйомниками, системами регулювання, обліку і контролю

Забій свердловини - дно бурової свердловини, що розробляється при бурінн;

Діаметр свердловини - умовний діаметр бурової свердловини, який дорівнює діаметру долота

Глибина свердловини - Відстань між устям та. забоєм по осі свердловини

Конструкція свердловини- Характеристика свердловини, яка визначає зміну її діаметра з глибиною, а також діаметра і довжини обсадних труб та фільтра

Буріння свердловини - Виконання комплексу операцій, в результаті яких створюється свердловина

Буровий снаряд – комплект (набір) технологічного інструмента, який з'єднаний у визначеній послідовності.

Буровий наконечник - Частина бурового снаряду, яка безпосередньо руйнує породу при бурінні свердловини

Заглиблення свердловини - Переміщення забою свердловини під дією бурового наконечника на гірську породу;

Спорудження водозабірної свердловини - Виконання комплексу робіт по підготовці до буріння, бурінню, підтриманню свердловини в стійкому стані, встановлені труб та фільтра, відкачці та здачі її в експлуатацію.

Освоення водозабірної свердловини - Комплекс робіт но приведенню продуктивності свердловини до проектної потужності

Забурювания свердловини - Комплекс операцій, які виконуються в початковий період буріння свердловини та закінчуються встановленням напрямної труби.

Подача бурового снаряду - Регулюєме поступальне переміщення бурового снаряду в процесі заглиблення свердловини

Ударне буріння - Механічне буріння, при якому руйнувальне зусилля створюється під дією ударів бурового наконечника

Ударио-каяатне буріння - Ударне буріння, при якому повернено-поступальний рух створюється станком і передається буровому наконечнику канатом

Розходжування бурового снаряду - Періодичне припіднімання та опускання бурового снаряду в процесі буріння

Проробка свердловини - Відновлення діаметра бурової свердловини, яке виконується перед опусканням обсадних колон, геофізичними дослідженнями при ліквідації ускладнень та встановленні фільтра;

Прихват бурового снаряду - Часткове або повне припинення руху бурового снаряду

Бурова установка - Установка, яка включає наземні споруда, бурове, енергетичне обладнання, яке необхідне при бурінні свердловинПересувна бурова установка - Бурова установка з власною
транспортною базою, яка пересувається буксируванням;

Буровий технологічний інструмент - Буровий, інструмент, за допомогою якого буровою установкою проводиться буріння свердловин

 

Бурове долото - Буровий наконечник, який. призначений для руйнування гірських порід при безкерновому бурінні

Ударне долото - Бурове долото, яке руйнує гірську породу ударами

Ріжуче долото - Бурове долото, яке руйнує гірську породу різанням

Ударна штанга - Штанга із різьбою на обох кінцях, яка призначена для збільшення маси бурового снаряду при ударному бурінні

Лопатеве долото - Ріжуче долото, яке руйнує гірську породу лопотями

 

 

ЛЕКЦІЯ № 6

Тема: « РОТОРНИЙ СПОСІБ БУРІННЯ З ПРЯМОЮ ПРОМИВКОЮ»

План:

1. Загальні поняття про обертальні методи руйнування гірських порід. Область застосування роторного способу буріння.

2. Принципова схема роторного способу буріння з прямою промивкою.

3. Установки для роторного буріння.

4. Інструмент для роторного буріння.

 

 

1. Загальні поняття про обертальні методи руйнування гірських порід.Область застосування роторного способу буріння

Обертове буріння -Механічне буріння, при якому руйнувальне зусилля створюються безперервним обертанням бурового наконечника з прикладанням осьового навантаження. (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Глибоке обертальне буріння застосовується:

при розвідці й експлуатації нафтових і газових родовищ,

для спорудження свердловин з метою водопостачання, видобутку розсолів і мінеральних вод,

при вивченні будови земної кори за допомогою опорних структурних свердловин.

Розрізняють два різновиди глибокого обертального буріння:

роторне таіз застосуванням забійних двигунів, установлених у свердловині безпосередньо над долотом.

‡агрузка...

Початкові діаметри свердловин роторним і турбінним способами досягають 700 мм, а глибина - 9 -10 км.

Детальніше розглянемо роторний спосіб буріння.

Роторне буріння -Обертове буріння, при якому обертання бурового снаряду здійснюється ротором, що приводить в рух буровий станок (Див. термінологічний словник до теми № 6).

 

Сутність роторного способу буріння полягає в тому, що порода в забої руйнується буровим снарядом, який обертається з постійною кутовою швидкістю та одночасно створює «давляче» зусилля на забій.

Роторне буріння відноситься до «промивних» способів руйнування породи.

Бурінняз промивкою -Буріння, при якому продукти руйнування гірських порід вилучаються із свердловини потоком промивної рідини. (Див. термінологічний словник до теми № 6).

 

Розпушена порода виноситься на денну поверхню за допомогою промивної рідини.

Крім того, промивна рідина охолоджує буровий наконечник і утримує стінки свердловини від обрушення.

Є два способи роторного буріння у відповідності з прийнятим способом промивання забою:

з прямою промивкою;

• із зворотною промивкою.

Пряма промивка свердловиниПромивка, приякій
промивна рідина подається в свердловину через буровий снаряд і
піднімається по кільцевому просвіту між буровим снарядом та стінками свердловини (Див. термінологічний словник до теми № 6).

Зворотня промивкаПромивка, при якій промивна рідина
подається в свердловину через кільцевий просвіт між буровим снарядом та стінками свердловини і піднімається всередині бурового снаряду, як правило шляхом засмоктування (Див. термінологічний словник до теми № 6).

 

Обидва способи роторного буріння відрізняються між собою :

Ä способом подачі і руху промивної рідини;

Ä видом промивної рідини;

Ä обладнанням для її приготування.

 

При бурінні з прямою промивкою промивну рідину подають бурильними трубами, а із зворотною, навпаки, забирають через них.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)