АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип колонкового буріння

Читайте также:
 1. I. Структурные принципы
 2. II. Принципы процесса
 3. II. Принципы средневековой философии.
 4. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 5. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 6. II.4. Принципы монархического строя
 7. III. Принцип удовольствия
 8. III. Принципы конечного результата
 9. III. Принципы конечного результата.
 10. IV. Принцип реальности
 11. V.по функциональному принципу.
 12. VI. Биоэнергетические принципы аналитической терапии

Установка для колонкового буріння включає в себе:

Ä бурову щоглу,

Ä лебідку для підйому і спуску інструмента, який є частиною бурового є станка;

Ä насос для подачі промивної рідини;

Ä двигун з трансмісією;

Ä буровий снаряд;

Ä резервуар для глинистого розчину;

Ä відстійник,

Ä жолоб, по якому промивна рідина поступає від устя свердловини до відстійника, а потім знову до резервуару.

Станкидля колонкового буріння можуть бути:

ü самохідні,

ü стаціонарні;

ü причепні (табл .1.)

Таблиця 1. Основні технічні характеристики станків колонковогобуріння

 

 

 

Параметри Оди ниці Станки
ЗИВ-150 СБУ- ЗИФ -300 СВ-1900 ЗИФ 650А
Глибина буріння м
Початкоий діаметр буріння мм 11О 11О
Кінцевий діаметр буріня мм 91.... 59
Діаметр бурильних труб (штанг) мм 42.... 50 50.... 63 50.... 63,5
Тип агрегату   Стаціонарний Самохідний Стаціонарно пересувний. Напівпере-сувний Стаціо­нарний

Для буріння використовують буровий снаряд, тобто комплект технологічного інструмента, з'єднаного в певній послідовності.

Буровий снаряд складається з колонкового набору:

коронка кільцевої форми ,

колонкова труба,

перехідник – ;

колони бурильних труб, довжина якої збільшується в міру поглиблення свердловини.

 

Рис.2 Схема бурового снаряду колонкового буріння: б- алмазного ; в- для дробового буріння: 1-алмазна (твердосплавна) коронка; 2- колонкова труба; 3- перехідник; 4- бурильні труби; 13- керн; 28- зривальне кільце; 29-корпус керно-зривача; 30- дробова коронка; 31-трійний перехідник; 32- шламова труба.

 

При колонковому способі буріння в забої вибурюється кільцева канавка (кільцевий забій) великої глибини.

Колонка породи (керн), що залишається всередині свердловини, входить всередину колонкової труби, періодично відривається від забою і разом з колонковою трубою вилучається на поверхню.

Зруйновану породу безперервно вимиває із забою промивна рідина, яка поступає на забій по бурильним трубам і виводиться із свердловини по її стовбуру.У випадку слабких порід, для запобігання від розмиву керну, буріння ведуть з подвійною колонковою трубою.

Промивна рідина при цьому проходить по зазору між двома трубами.

При заповненні керна колонкової труби його підривають із допомогою керно- зривача і підіймають на денну поверхню.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)