АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Постійні відкачки

Читайте также:
  1. Загальновиробничі витрати ділять на постійні і змінні.

У якості основного елементу водопідйомної установки для постійної відкачки застосовують, зазвичай, насоси.

Насоси розміщають як у самій свердловині, так і на поверхні, що залежить від того, на якій глибині перебуває рівень води в свердловині.

Тип насоса вибирають за необхідною витратою води, напору, забезпеченості енергією й ін.

Для підйому води рекомендується застосовувати насамперед відцентрові насоси із зануреними електродвигунами (занурені насоси).

В тому випадку, коли занурені насоси використовувати недоцільно або неможливо, допускається застосування іншого водопідйомного обладнання - водоструменевих та ерліфтних установок, горизонтальних або вертикальних насосів при високому статичному рівні.

Рис.3 Принципіальна схема работи насосу.

Занурені насоситипу ЕЦВ призначені для подачі води із свердловин із загальною мінералізацією не більше 1500 мг/л, з водневим показником рНвід 6,5 до 9,5, з температуою до 25°С, з вмістом твердих механічних домішок не більше 0,01% по масі.

Насоси типу ЕЦВ мають декілька ступенів; при експлуатації в свердловинах їх встановлюють у вертикальному положенні.

Працюють вони із обов'язковим підпором, який складає 1...6 м.

В позначені насосів типу 1ЕЦВ (ЕЦВ10-63-65) перша цифра перед буквами вказує на порядковий номер модифікації; цифри за буквами позначають мінімально допустимий для даного типорозміру внутрішній діаметр свердловини в мм, зменшеної в 25 разів; тобто в дюймах, наступні цифри - подача в м3/год; останні цифри — напір в м.

Насоси опускають в свердловину послідовно з'єднуючи насос та водопідйомні труби. При нагвинчуванні труб труби, які вже опущені в свердловину, утримуються хомутами, які підводяться під муфти труб. Кабель закріплюють до колони труб бляшаними смуговими затискачами. Під час експлуатації насос замінюється із допомогою треноги або автокрана.

ПРИМІТКА: Занурений насос повинен постійно бути під водою, тому при його опусканні в свердловину слід враховувати зниження рівня під час відкачки.

Насос включають через годину після опускання, при цьому засувка на напірному трубопроводі повинна бути закрита. Після пуску насоса слід постійно контролювати рівень води.

 

Рис.4 Загальний вигляд насоса ЕЦВРис.5 Схема установки насоса ЕЦВ у свердловині

В останні часи почали використовувати насоси закордонного виробництва ([1, табл.7.6]), які виготовляються із більш міцних матеріалів, мають значно більшу вартість, проте вони більш надійні, довговічні, можуть відкачувати воду з більшою кількістю піску, навіть використовуються для тимчасових відкачок.

 

Водоструменев іустановки складаються із горизонтального відцентрового насоса, який розташований на поверхні землі, та струменевого апарату.

Вони призначені для подачі води ізсвердловин та шахтних колодязів (рис.6).

 

 

 


Рис.6 Водострумінна установка ВН-2-8.

До недоліків водоструменевих установок відноситься великі витрати електроенергії та незначний коефіцієнт корисної дії ( приблизно 35%).

Рекомендації щодо розрахунку таких установок наведено у [1, с.202].

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)