АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія і принцип ручного буріння

Читайте также:
 1. I. Структурные принципы
 2. II. Принципы процесса
 3. II. Принципы средневековой философии.
 4. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 5. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 6. II.4. Принципы монархического строя
 7. III. Принцип удовольствия
 8. III. Принципы конечного результата
 9. III. Принципы конечного результата.
 10. IV. Принцип реальности
 11. V.по функциональному принципу.
 12. VI. Биоэнергетические принципы аналитической терапии

Рис.17 Технологія буріння свердловин ручним способом:

а - буріння спіральним буром; б - підвішування колони бурильних труб на підкладній виделці; в - підняття обсадних труб; 1- шарнірний хомут; 2 - бурильна труба; 3 - обсадна труба; 4- спіральний бур; 5 - опорні бруси; 6 - трубний хомут; 7 - підкладна виделка; 8 - муфта бурильної труби; 9 - муфта обсадної труби; 10 - петля із сталевого каната; 11 – одно-гвинтовий домкрат

 

Бурові роботи при обертальному способі виконуються таким чином:

Шарнірний хомут кріпиться на бурильних трубах на рівні грудей людини (рис. 17).

Держаки його для зменшення зусиль, які прикладаються, подовжують сталевими патрубками на 0,8... 1 м.

Потім двоє робітників, взявшись за держаки хомута, починають обертати буровий снаряд по ходу годинникової стрілки і одночасно притискати його до забою.

Третій робітник утримує буровий снаряд від нахилу від вертикалі до тих пір, поки свердловина не заглибиться на 3... 4 м.

При бурінні спіральним буром, після кожних 2..5 обертів буровий снаряд піднімають над забоєм на 10... 15см, щоб порода відокремилась від стінок свердловини і від забою.

Коли буровий наконечник заглибиться в породу на повну довжину, його вилучають на поверхню землі і вивільнюють від породи.

Стінки свердловини кріплять обсадними трубами по мірі розробки забою.

Їх опускають, обертаючи, на забій.

Обсадні труби підвішуються на трубному хомуті, який закріплюється нижче муфти обсадної труби (рис.17).

На цю ж муфту вкладають підкладну виделку при нарощуванні бурильних труб. При необхідності вилучення обсадних труб використовують одногвинтові домкрати (рис.18).

Рис.18 Підйом обсадних труб зі свердловитни домкратами: 1— петля зі сталевого канату ; 2 — трубний хомут; 3— одногвин­товий домкрат.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Тугай А.М. , Орлов В.О, Шадура В.О Бурова справа в водопостачанні: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2004 С.154-168.

2.Шадура В.О., Орлов В.О Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП, 2007.-С.92-104.

3. Тугай А.М. , Орлов В.О , Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання. Підручник.- Рівне: РДТУ,2000.- С.70-75.

4.Беляков В.М. и ДР. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду/ В.М.Беляков, Г.М. Краснощеков, В.А. Попков.- 2- е изд., перераб. и доп..-М.: Колос,19083.- С.277-281.5.Володин Ю.И. Основы бурения: Учебник для техникумов.-3-изд., переаб. И доп.- М.: Недра,1986.-С.267-270.274-285.

6.Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело., 2-е изд., доп.и переаб.,-М.: Колос,1972.- С.8-27.

Термінологічний словник до теми № 9:

Шнекове буріння - різновид обертального способу буріння, при якому розрихлена на вибої порода транспортується на поверхню уздовж спіральних лопатей колони шнеков,які обертаються навколо своєї вертикальної осі.

Шнек являє собою трубу, до зовнішньої поверхні якої приварена спіральна лопать (реборда) з листової сталі товщиною 5-7 мм.

Реборда - спіральна лопать шнека з листової сталі товщиною 5-7 мм.

Грунтоноска- знімний елемент колонкового шнеку для відбору керна грунту.

Режим шнекового буріння – характеристика буріння, що визначається його основними параметрами. Основні параметри шнекового буріння - осьове навантаження на долото і частота обертання бурової колони.

Рейс– один цикл технологічної операції буріння, що завершується вилученням бурового снаряду (його частини) на денну поверхню.

Вібраційнимназивається буріння, при якому для руйнування породи на вибої свердловини використаються механічні коливання великої частоти, створювані вібраційною машиною й передані породоруйнівному інструменту через колону бурильних труб .

Віброзаглиблення бурових інструментів, труб - Вібраційне буріння, яке заключається в тому, що під дією вібруйочого бурового снаряду або труби, деякі гірські породи (глини, суглинки, піски, супіски) виділяють зв'язану воду і на границі вібруючої поверхні переходять у рухомий стан, який супроводжується різким зниженням сил опору зсуву.

При віброударному бурінні під дією ваги вібруючого бурового снаряду розжижена порода вдавлюється в пори зруйнованого грунту, внаслідок чого буровий снаряд опускається в грунт з великою швидкістю (1 м/с) .

‡агрузка...

При гідравлічному бурінні породу в забої свердловини руйнують струмені води, які виходять з великою швидкістю (до 60 м/с) через один або декілька отворів в гідравлічній насадці.

Ручне буріння – це технологічні операції по спорудженню неглибокої свердловини буровими робітниками методами, при яких всі робочі операції виконуються вручну, тобто без застосування спеціальних засобів механізації.

 

Проробка свердловини- Відновлення діаметра бурової
свердловини, яке виконується перед опусканням обсадних колон,
геофізичними дослідженнями при ліквідації ускладнень та при встановленні фільтра;

Розширення свердловини- Процес збільшення діаметра бурової свердловини;

Ударне долото- Бурове долото, яке руйнує гірську породу ударами.

Ріжуче долото -Бурове долото, яке руйнує гірську породу різанням.

Ексцентричне долото - використовується для розширення діаметра свердловини в твердих грунтах до діаметра достатнього для вільного опускання обсадних труб . Ефект розширення свердловини досягається за рахунок того, що відносно осі долото має плечі різних розмірів. При опусканні долота в свердловину стовбур розбурюється за розмірами більшого плеча.

 

 

Теми для самостійного опрацювання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)