АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ис.10 Розрахункова схема без фільтрової свердловини

Читайте также:
 1. I. Схема характеристики.
 2. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
 3. IV. Технологическая схема
 4. Анализ основных конкурентов (схема и описание)
 5. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 6. Блок-схема по методу Штейнберга
 7. Велосипедная схема шасси.
 8. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 9. Внутри пустых кругов запишите номера недостающих типов стел так, чтобы полученная схема отражала основные направления их эволюции
 10. Вопрос 1 Схема Бернулли
 11. Глава 4. ОСНОВЫ КОМПОНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНЫХ СООТНОШЕНИЙ
 12. Графические (схематичные) реляционные языки

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ БЕЗФІЛЬТРОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ:

1) Висота параболічного зводу каверни, який запобігає обрушенню каверни:

, (1)

Де - тангенс кута внутрішнього тертя, або внутрішнього опору для породи, що складає покрівлю над водоносним шаром (див. рис.10);

УМОВА СТІЙКОСТІ ЗВОДУ КАВЕРНИ:

, (2)

Де - відповідно питома вага води та породи, що складає покрівлю, т/м3;

Нст – статичний напір над покрівлею водоносного горизонту, м;

- максимально припустиме пониження статичного рівня свердловини, м;

- шпаринність породи покрівлі у відсотках одиниці.

Таблиця 1

№ п/п Назви гірських порід
Глина пластична 0,48…1,19 0…0,62 2,7
Сланці глинисті 1,19…2,74 0,04…0,1
Вапняк 2…5 0…0,45
Піщаник 3…8 0…0,53 2,5
Шпати, кварцеві породи, граніти, сієніти 5,67…11,43 - -
Доломіт 3…5 0…0,27 2,8
Крейда 0,8…1,5 -
Вугілля 0,8…1,5 - -
Мергель 1…2 0…0,6 -

, (3)

, (4)

Висота параболічного зводу має задовільнити умові:

, (5)

Де Мк – сумарна потужність крівлі, м

 

2) Допустимий радіус каверни, :

, (6)

3) Максимальний дебіт без фільтрової свердловини:

, (7)

Де - тангенс кута природного укосу породи водоносного шару в насиченому стані;

- допустима висхідна швидкість фільтрації , що визначається за формулою:

, (8)

Де Кф – коефіцієнт фільтрації водоносної породи, м/доб;

- коефіцієнт шпаруватості водоносної породи;

 

-питома вага водоносної породи, т/м3;

-коефіцієнт, що враховує кут укосу каверни:

, (9)

Де - кут укосу при граничній висхідній швидкості фільтрації.

Приймається згідно до рекомендацій табл..2

 

Таблиця 2

Водоносна порода ˚
Пісок: дрібний, - пилуватий 0…15 0…0,27
- середньої крупності 25…30 0,47…0,61
- крупний пісок (гравелистий) 0,7
- галька з піском 0,47

 

ПРИМІТКА: У тому випадку, коли каверна має форму конусу, то необхідно визначати радіус конусу, що утвориться при відкачуванні піску під покрівлею у водоносному шарі , виходячи з обсягу піску, який буде винесений:, (10)

, (11)

Де Кр – коефіцієнт розпушування породи (піску),

Тоді, радіус конусу каверни:

,(12)

У разі, коли каверна має напівсферичну форму:

, (13)

Прийнявши, що

Контрольні питання до теми № 11

1. Опускання в свердловину фільтрової колони, послідовність робіт, способи.

2. Сальники, призначення , конструкції.

3. Посадка фільтра гідравлічним способом, схема, умови використання. 1

4. Посадка фільтра ерліфтом, схема, умови використання.

5. Особливості влаштування гравійних фільтрів, способи, схеми.

6. Без фільтрові свердловини, схеми, умови використання.

7. Переваги без фільтрових свердловин, влаштування їх в слабких грунтах.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О Бурова справа в водопостачанні: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2004.-С.180-187.

2. Шадура В.О., Орлов В.О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП,2007.-С.115-122.

3. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання. Підручник.-Рівне: РДТУ,2000.-С.105-107.

4.Беляков В.М. и др. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду / В.М. Беляков., Г.М.Краснощеков, В.А.Попков.-2-е изд, переаб. И доп.-М.: Колос, 1983.-С.330-338; 343-345.

5. Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело. Учебник, 2-е изд., переаб. И доп.,М.: Колос, 1972,-С.154-155; 159-161.

 

Термінологічний словник до теми № 11:

Безфільтрова свердловина – свердловина, яка пробурена у породах, що не схильні до зсуву і руйнації, а стінки водоприймальної частини не закріплені додатковою колоною труб.

Сальник – конструктивний елемент фільтра, який призначений для запобігання проникненню в свердловину часток породи й засмічення фільтра, і встановлюється у кільцевий зазор між надфільтровою частиною фільтра, що встановлений по схемі «впотай», і експлуатаційною колоною.

‡агрузка...

Направляючіліхтарі – пристрої з стрічкової сталі (скоби), які прилаштовують на надфільтровій частині фільтрової колони та відстійнику по периметру, забезпечують йому розташування по центру свердловини і запобігають від пошкодження під час спуску

 

Схема установки фільтра на всю глибину – конструкція фільтрової колони, при якій у разі розміщення фільтра на проектну позначку, її надфільтрова труба виходить на денну поверхню.

Схема установки фільтра «впотай» - конструкція фільтрової колони, при якій у разі розміщення фільтра на проектну позначку, надфільтрова труба укорочена і має довжину не більше 3…5 м та розміщується у нижній частині експлуатаційної колони.

Вирва-воронка(каверна) у вигляді прямого конусу, або напівсфери), стінки якої під час подальшої експлуатації і відкачування постійних витрат води пропускають воду і затримують пісок, тобто це є форма водоприймальної поверхні.

Параболічний звод каверни - це частина покрівлі, що розташована безпосередньо над каверною безфільтрової свердловини, яка може підпадати під зсувні явища та руйнувати водоприймальну частину свердловини.

Теми для самостійного опрацювання:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)