АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЛІТЕРАТУРА до лекції № 4

Читайте также:
 1. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 2. Додаткова література
 3. Додаткова література
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 12. Додаткова література

1.Шадура В.О., Орлов В.О. Бурова справа.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення.Навчальний посібник.-Рівне:НУВГП,2007.-169 с.

2.Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання.Підручник.-Рівне:РДТУ.-2000.-140 с.

3. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О.Бурова справа в водопостачанні: Підручник.-Рівне: НУВГП,2004.-268 с.

4.Володин Ю.И. Основы бурения :Учебник для техникумов.-3-е изд.,пере раб.и доп..-М.: Недра,1986.-360 с.

5.Ильин В.Г., Сафонов Н.А.Буровое дело,2-у изд.,переаб. И доп.М.: Колос,1972.-207 с.

6.Керимов В.А Техника бурения скважин большого диаметра.М.: недра, 1983.-94 с.

7.Солонин Б.Н. Краткий справочник по проектированию и бурению скважин на воду.-2-е изд.,переаб.и доп.,М.: недра,1983.-107 с.

8.Справочник по бурению скважин на воду /Под ред..В.В.Дубровского.-Недра,1972.-512 с.

9.Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурения на воду.М.: Недра,1971

10.Ребрик Б.М. Ударное бурение грунтов.М.: Недра,1976.

Термінологічний словник до теми № 4:

Під ударним способом буріння розуміється таке механічне буріння, при якому руйнування породи здійснюється за рахунок ударного впливу породоруйнівного інструмента – наконечника (долота) на породу.

Бурова установка – установка, яка включає:

ü наземні споруди;

ü бурове обладнання;

ü енергетичне обладнання,

яке необхідне при бурінні свердловин.

Пересувна бурова установка - бурова установка з власною транспортною базою, яка пересувається шляхом буксируванням

Технологічний инструмент призначений для руйнування породи на вибої й вилучення її зі свердловини (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Буровий снаряд -комплект технологічного інструмента, який з'єднаний у визначеній послідовності.

Буровий наконечник- частина бурового снаряду, яка безпосередньо руйнує породу при бурінні свердловини.

Бурове долото - буровий наконечник, який призначений для руйнування гірських порід при безкерновому бурінні ).

Ударне долото- бурове долото, яке руйнує гірську породу шляхом динамсічного впливу- ударами .

Кут загострення долота - це кут між бічними гранями леза долота .

Ріжуче долото - бурове долото, яке руйнує гірську породу різанням .Штанги ударні – елемент бурового снаряду, що призначений для збільшення маси бурового снаряду і запобігання викривлення свердловини .

Розсувна штанга (рис.5) служить для підриву бурового снаряду при бурінні у в'язких і тріщинуватих породах.

Желонка – буровий наконечник, що призначений для буріння в сипких породах (пісок, галечник) та очистці свердловини від зруйнованої породи шляхом вичерпування зволоженого шламу.

Канати при ударно-канатному бурінні служать для передачі руху боровому снаряду або желонці при бурінні чи очистці свердловини, а також для опускально - підйомних операцій.

 

 

ЛЕКЦІЯ № 5

«ТЕХНОЛОГІЯ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ»

 

План:

1.Основні поняття про технорлогію буріння і парметри.

2.Швидкість ударно-канатного буріння.

3.визначення ваги бурового снаряду.

4.Канати та їх розрахунок.

5.Параметри технологічного буріння в різних геологічних умовах.

6. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)