АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація методів буріння свердловин

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 4. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 5. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 6. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 7. Бурові долота для буріння з відбором керна
 8. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 9. Вибір методів навчання
 10. Види буріння похилих свердловин
 11. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 12. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля

Руйнування породи можливо такими способами:

ü механічним;

ü термічним;

ü хімічним.

З метою спорудження свердловин на воду найбільш поширеними є механічні методи буріння.

Механічний вплив на породу, що руйнується, здійснюється або породоруйнівними інструментами (буровими долотами й коронками), або бездолотними способами (вибуховий, електрогідравлічний, імплозійний, кулерострумінний, гідромоніторний, гідроерозійний) (див. Рис.4).

Механічні способи буріння, при яких порода на забої свердловини руйнується шляхом:

- різання,

- дроблення,

- сколювання;

- стирання різними породоруйнівними інструментами.

До них відносять: обертальне, ударно-обертальне, ударно-поворотне, ударне й буріння задавлюванням інструмента в породу.

Застосування основних механічних методів буріння наведено в :

[26,с.34,табл..1.6], [27,с.26,табл..2.1], [22,с.26,табл..1.5].

В залежності від прийомів, що застосовуються для розробки гірських порід буріння буває:

- обертовим (роторним, колонковим, шнековим),

- ударним, вібраційним, гідравлічним, комбінованим.

Проте найчастіше буріння свердловини проводиться обертовим (роторним, колонковим) або ударно - канатним способом.

Вибір способу проводять на підставі геологічних і гідрогеологічних умов ділянки водозабору - глибини та літології порід водоносного горизонту, діаметра свердловини, техніко - економічних показників буріння.

 

 


Рис.4 Класифікація методів руйнування гірських порід

 

Таблиця 1Способи буріння свердловин та умови їх застосування

Вид енергії Спосіб буріння Назва способу буріння Умови застосування
Ручний Оберто­вий Обертово-штанговий Буріння свердловин глибиною до 20...30м, діаметром до 200мм в м'яких ґрунтах, коли механічне буріння не можливе
    Удар­ний Ударно-канатний Ударно-штанговий Те ж, в твердих /міцних/ породах, коли механічне буріння не можливе або недоцільне
Меха­нічний     Оберто­вий     Роторний з прямою промивкою Буріння свердловин в сприятливих гідрогеологічних умовах будь-якої глибини, діаметром до 500...600мм
Роторний з промивкою водою або продувкою повітрям Буріння свердловин в стійких /міцних/ породах
Роторний із зворотною промивкою Буріння свердловин глибиною до 200м, діаметром 500мм і більше в стійких породах
Колонковий Буріння свердловин діаметром до 200мм в міцних породах та розвідувальних свердловин
Шнековий Буріння неглибоких/до 20...50 м/ свердловин діаметром до 250мм в суглинках, глинах і супісках
Турбінний Буріння свердловин діаметром 1000мм і більше глибиною не менше 200м
Оберто­вий і удар­ний     Електрич­ний Теж саме
Комбінова­ний /ударно-канатний і роторний/ Буріння свердловин глибиною більше 150м в складних гідрогеологічних умовах
Гідрав­лічний Гідравліч­ний Буріння свердловин глибокого водопониження, неглибоких /до 20м/ свердловин в стійких породах, які розмиваються, та забурювання /установки/ фільтрів при інших способах буріння
Вібра­ційний Вібраційний Буріння неглибоких /до 25...50м/ розвідувальних свердловин в м'яких породах і для закріплення стінок свердловин обсадними трубами при ударно-канатному способі буріння
Удар­ний Пневматич­ний Буріння неглибоких свердловин в міцних породах для подальшого їх розширення вибухом
Вогнен­ний Вогненний Буріння свердловин в міцних скелястих суцільних породах та сумісно з ударно-канатними способами для буріння міцних порід

  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)