АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. АВАРІЙНИЙ НЕЙТРОННИЙ ДОЗИМЕТР СИГНАЛІЗАТОР АНДС
 3. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 4. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 5. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 6. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 7. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 8. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 9. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 10. Вібраційне буріння.
 11. Гідравлічне буріння.

Ловильний інструмент – вид інструменту для ліквідації аварій в свердловині, як правило шляхом захоплення (виловлювання) обірваних частин бурового снаряду чи всього снаряду у зборі, або шляхом його розділення на частини з метою виймання на денну поверхню (Див. Термінологічний словник до теми № 13).

Для ловильных работ при ударно-канатном бурении приме­няются ерши, канаторезка, шлипс и ловильная вилка (Рис.1а,б,в,г).

Рис.1 Ловильний інструмент для ударно-канатного буріння:аоднорогий йорж; б— канаторізка: 1 — обойма; 2— різак; в— шліпс; 1 — корпус; 2— плашки; 3— пружина; 4— направляюча воронка; г— ловильна вилка: 1 — засувка; 2— пружина; д— снаряд для ліквідації аварії в зборі: 1 — двурогий йорж; (ло­вильный инструмент); 2розсувна штанга; 3— ударна штанга; 4канатний за­мок; 5 — канат.

Снаряд для ліквідації аварії збирають у наступному порядку (Рис.1 д): ловильний інструмент 1, аварійна розсувна штанга - 2, що має хід до 500 мм, ударна штанга - 3 і канатний замок - 4.

Ловильні йоржі призначені для відлову обірваного, чи такого що впав в свердловину каната.

Якщо канат розташовується в свердловині щільним клубком, застосовують однорогий йорж (Рис.1,а) .

Якщо, канат, що впав в свердловину, уклався у вигляді спіралі, витки якої прилягають до стінки свердловини, використають дворогий йорж 1 (див. рис. 1, д).

Після спуска снаряда в свердловину йорж легкими ударами розсувної штанги забивають у клубок або витки каната.

Канаторізка (Рис.1, б) служить для обрізання інструментального каната біля канатного замка, коли міцність каната не дозволяє скористатися ним для витягу зі свердловини прихопленого довбального снаряду.

Канат, що обрізаєся, пропускається знизу в обойму 1 канаторізки під лезо різака 2.

В процесі спуску канаторізки лезо різака сковзає по канату.

При нанесенні розсувною штангою, з'єднаної з канаторізкою, ударів нагору різак заглиблюється (вгризається) в канат і перерізує його.

Шліпс(рис.1,в) ) застосовується для захоплення залишеного в свердловині снаряду, або окремих його частин за шийку або різьбову головку.

Ловильна вилка (Рис. 1, г) служить для витягання зі свердловини желонки за дужку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)