АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вібраційне буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 5. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 6. Гідравлічне буріння.
 7. Інструмент для роторного буріння.
 8. Обладнання для ручного буріння.
 9. Основні поняття про колонковий спосіб буріння.
 10. Основні поняття про спеціальні способи буріння.
 11. Переваги та недоліки основних способів буріння.

Вібраційним називається буріння, при якому для руйнування породи на вибої свердловини використаються механічні коливання великої частоти, створювані вібраційною машиною й передачі породоруйнівному інструменту через колону бурильних труб (Див. термінологічний словник до теми № 9)

ПРИНЦИП БУРІННЯ:

Вібраційне буріння або віброзаглиблення бурових інструментів, труб, заключається в тому, що під дією вібруйочого бурового снаряду або труби, деякі гірські породи (глини, суглинки, піски, супіски) виділяють зв'язану воду і на границі вібруючої поверхні переходять у рухомий стан, який супроводжується різким зниженням сил опору зсуву (Див. термінологічний словник до теми № 9).

Вібраційне буріння поділяється на:

Ä віброударне (Рис.7);

Ä віброобертове.

 

 

Рис.7 Схема вібро-ударого буріння:

1 - віброзонд; 2 - бурильна колона; 3 - вібромолот; 4 - ролик; 5 - канат; б - лебідка; 7 - електрокабель.

 

При віброударному бурінні (Рис.7) під дією ваги вібруючого бурового снаряду розжижена порода вдавлюється в пори зруйнованого грунту, внаслідок чого буровий снаряд опускається в грунт з великою швидкістю (1 м/с) ( Див . термінологічний словник до теми № 9).

Вібрацію створює вібромолот, який забезпечує часті удари.

ПРИНЦИП РОБОТИ: Притиснутий до забою буровий наконечник під дією частих ударів вібромолота вкорінюється в породу і руйнує її.

Із збільшенням довжини бурильних труб коливання бурового наконечника затухають і швидкість буріння зменшується.

ПРИНЦИП РОБОТИ: У другому випадку джерелом коливань служить вібратор, жорстко зв'язаний через бурильну колону з породоруйнівним інструментом, який під час роботи передає йому зворотно-поступальний рух.

У результаті великої частоти коливань (20…33 в 1 с) інструмента м'які породи (піски, суглинки, глини й ін.), розташовані в безпосередній близькості від нього, переходять у рухливий стан.

Опір породи зрушенню при цьому різко знижується, і інструмент поринає в неї під дією власної ваги.

Такий різновид вібраційного буріння називається віброзануренням .

Рис.8 Вібромашини: а- двохблочний вібратор; б- вібромолот:

1- пружина; 2- болт; 3- корпус вібратора; 4- ексцентрики; 5- валіки; 6 - клино-паскова передача; 7 –шестерня; 8- електродвигун; 9- сірьга; 10- шків; 11- перехідник; 12- ковадло.



 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)