АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обладнання та інструмент для вібробуріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Безпечність виробничого обладнання.
 4. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 5. Будова та експлуатація обладнання
 6. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 7. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 8. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
 9. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 10. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 11. Гроші як інструмент ринкової економіки
 12. Екологічна оцінка намічуваної діяльності як інструмент екополітики

Розрізняють вібратори із жорстким кріпленням двигуна до корпусу (БТ-6, БТ-9, В-109) і вібратори, що називають підресореними (ВПМ-1, ВПМ-2, ВБЛ-ЗМ, ЛГИ-1, ЛГИ-2), корпус яких відділений від двигуна пружинами - 1.

У вібромолотах (Рис.8, б) між корпусом механізму, у якому укладені валіки з ексцентриками - 4, і буровим снарядом уведена система молота й ковадла.

Ковадло - 12 сприймає однобічні удари з боку вібруючого корпуса машини й передає їх через перехідник - 11 на буровий снаряд.

У наш час застосовуються вібромолоти ВБ-7, ВГ-6, ВГ-8 (безпружинні), С-402А, С-833, С-835 (пружинні) и др.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: Вібраційні машини використаються для буріння неглибоких свердловин у м'яких породах при інженерно-геологічних вишукуваннях і розвідці розсипних родовищ корисних копалин, для спуску й витягування обсадних труб, а також при ліквідації деяких аварій у свердловинах.

Вібромашини ВО-6, ВО-10, ВО-14, С-835, ВГ-6, ВГ-8 мають центральний отвір, що дозволяє за допомогою спеціального затискного патрона закріплювати їх на гладкій частині обсадних труб, залишаючи верх колони відкритим для спуска в неї на канаті желонки або іншого інструмента.

В основному вібромашини приводяться в дію електродвигунами.

Менша їхня частина (БТ-6, ВДШ-1) мають привід від двигунів внутрішнього згоряння через гнучкий вал.

Вібратори ЛГІ-1 и ЛГІ-2 відрізняються тим, що поряд з вібраційним рухом можуть передавати інструменту обертальний.

Глибина вібраційного буріння не перевищує 25-30 м.

Застосовувані в цей час вібраційні установки діляться на:

переносні,

пересувні ;

самохідні.

Переносні установки використовуються у важкодоступних районах.

Пересувні установки звичайно монтуються на одноосьовому колісному причепі й транспортуються буксируванням.

Самохідні установки монтуються на автомашинах або тракторах.

Рис.9 Вібраційна установка АВБ-2М:

1— гвинтовий підйомник щогли ; 2 — талевий блок;

3 — вібромолот; 4щогла; 5 — опора щогли; 6 — лебідка; 7 — генератор; 8— автомашина

Зображена на Рис.9 установка АВБ-2М призначена для буріння свердловин діаметром 168-108 мм вібраційним способом на глибину до 20 м.

Установка змонтована на автомашині ГАЗ-66.

В якості бурового наконечника використовують різні види віброзондів (рис.10). 

Рис. 10 Типи віброзондів:а - для глинистих грунтів; б - для піщаних грунтів; в - для водоносних грунтів

 

Їх виготовляють із тонкостінних (товщиною не більше 5 мм) сталевих труб діаметром 108..168 мм.

В нижній частині вони мають башмак, а в верхній - перехідник для під'єднання бурильних труб.

Кут скосу ріжучої крайки башмака приймається 15...60 градусів, діаметр башмака більше діаметра труби, конструкція його залежить від типу породи, яку розбурюють.

По всій довжині зонда робиться одна чи дві прорізі які дають можливість при вилученні його на поверхню спостерігати за будовою порід та очищувати зонд від породи.

Повздовжні прорізі робляться шириною 30...90 мм.

Щоб грунт легше заходив в середину віброзонду, діаметр вхідного отвору башмака приймають на 4...5 мм менше внутрішнього діаметра віброзонду.

Заповнений ґрунтом боровий снаряд (віброзонд) вилучають на поверхню без вібрування, витрачають значні зусилля, а тому зменшують заглиблення віброзонду до 1,2...2 м за одну проходку (рейс).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)