АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облаштування оголовку, камери, павільйона

Читайте также:
  1. Конструктивне облаштування реакторів на теплових нейтронах
  2. Технологія облаштування свердловин фільтрами.

Для будь-якого способу буріння верхня частина експлуатаційної колони труб повинна виступати над підлогою не менше ніж на 0,5 м бути обладнана оголовком, який забезпечує:

Ä герметизацію устя свердловини;

Ä спряження всіх обсадних труб між собою та з водопіднімальними трубами водопід`зйомника;

Ä відповідні умови для її експлуатації;

Ä можливість вимірювання рівнів води у свердловині та тиск води над устям.

В свою чергу оголовок повинен бути захищений від навколишнього середовищі наземним павільоном (Рис.7,а), або підземною камерою (рис. 7,б).

Рис.7,а. Схема наземного павільйона.

 

 

Рис.7,б Схема подземного павильона:

1— насос; 2 — підземна камера; 3— люк; 4— станція управління и щити електрообладнання

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Підземні камери влаштовуються при сухих грунтах і низькому рівні грунтови) вод.

Наземні павільйони - у вологих грунтах.

При розміщенні свердловин на затоплюваних територіях павільйони навіть будують на підсипках і під захистом дамб обвалування.

Розміри камер, павільйонів приймаються із умови розміщення в них крім оголовка насосів і електродвигунів (при умові, що вони не в свердловині приборів опалення, пускової та контрольно- вимірювальної апаратур та приборів автоматики, нагнітального трубопроводу, на яком встановлені засувка, вантуз, пробно- спускний кран для відбору проб води, трубопроводу промивної води з засувкою, які потрібні для скиду водпри пуску та промивці свердловини.

У павільйонах над віссю свердловими слід передбачати отвір для ремонту свердловини і демонтажу насоса або фільтра.

Конструкція оголовка свердловини повинна забезпечувати повну герметизацію, а також давати змогу для проведення замірів рівня води у свердловині та введення електричного кабеля.

Рис.8 Типовий оголовок свердловини з насосами ЕЦВ:

 

1— експлуатаційна колона; 2 — водопідйомна труба; 3,4 — нижній та верхній фланці оголовка; 5,6 — болт та гайка; 7 — отвір під електрокабель; 8 — коліно; 9 — патрубок під манотетр; 10 — фланці для з 'єднання із трубою для подачі води; 11- кондуктор

Термінологічний словник до теми № 12:

Освоєння свердловини - заключний етап її спорудження, що включає заходи щодо відновлення водовіддачі водонасиченого шару, порушеної в процесі буріння.Глинизація стінок свердловини - покриття внутрішньої поверхні пробуреного стовбура свердловини, що перебуває у межах водоносного горизонту, глинистою кіркою й проникненню глинистого колоїду у водоносний горизонт і виникненню процесу кольматації порового простору.

Кольматація - складний фізико-механічний процес зниження проникненості пласта, який протікає в часі .

Водопідйомною установкою називається змонтований й обладнаний необхідним устаткуванням комплект, що складається із двигуна, системи силової передачі, насоса, всмоктувального й напірного трубопроводів і системи приладів контрольно-вимірювальної апаратури .

Ерліфтна установка – водопідйомна установка, яка складається з ерліфта (дві колони труб, зпущених у свердловину: одна колона, більшого діаметра (водопідйомна) а друга — повітряподавальна) й компрессора, який подає до неї зтиснуте повітря.

 

Контрольні питання до теми № 12

1.Що таке глинизація?

2. Причини глинизації водоносного пласта та фільтра.

3. Що таке кольматація фільтра та водоносної породи?

4.Поняття про статичну і динамічну глинизації.

5.Причини зниження водовіддачі водоносного горизонту.

6.Основні методи розглинизації свердловини.

7.Розглинизація свердловини за першою та другою групами способів виконання.

8. Розглинизація свердловини за третьою та четвертою групами способів виконання.

9.Методи полегшення проведення розглинизації свердловини.

10.Типи відкачок, обладнання для них.

11.Тимчасові відкачки. Мета, та технологія виконання.

12 .Постійні відкачки. Основне обладнання.

13. Ерліфти, конструкція та розрахунок.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О Бурова справа в водопостачанні: Підручник.- Рівне: НУВГП, 2004.-С.187-192;.195-203.

2. Шадура В.О., Орлов В.О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник.-Рівне: НУВГП,2007.- С.122-127;.

‡агрузка...

3. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О. Буріння свердловин для водопостачання. Підручник.-Рівне: РДТУ,2000.- С.107-109.

4.Беляков В.М. и др. Учебная книга мастера по бурению скважин на воду / В.М. Беляков., Г.М. Краснощеков, В.А.Попков.-2-е изд, переаб. И доп.- М.: Колос, 1983.- С.351-371;

5. Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело. Учебник, 2-е изд., переаб. И доп., М.: Колос, 1972,- С.131-140;164-168.

 

Теми для самостійного опрацювання до теми № 12:

 

1.Технологія розглинизації чистою водою

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ильин В.Г., Сафонов Н.А. Буровое дело. Учебник, 2-е изд., переаб. И доп.,М.: Колос, 1972,-С.131-140.

 

ЛЕКЦІЯ № 13

Тема: «ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ В СВЕРДЛОВИНАХ ТА ЇХ ЛІКВІДАЦІЯ ДЛЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ БУРІННЯ. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ БУРОВИХ РОБІТ. ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СВЕРДЛОВИНАХ»

План:

1.Причини і ліквідація аварій в свердловинах для різних способів буріння.

2. Техніка безпеки при виконанні бурових робіт.

3. Геофізичні дослідження в свердловинах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)