АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття про спеціальні роботи при бурінні свердловин на воду

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. А. Козацькому роду нема переводу.
 4. Аварії при обертальному бурінні та їх ліквідація
 5. Автоматизация и роботизация
 6. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 7. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 8. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 9. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 10. Аналіз роботи системи
 11. Б) Основні властивості операцій над множинами
 12. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.

До спеціальних робіт при спорудженні свердловин на воду слід віднести наступні:

закріплення свердловин трубами;

тампонування міжтрубного та позатрубного простору;

влаштування фільтрів фільтрових (або облаштування водоприймальної частини бесфільтрових) свердловин;

розглинизацію свердловин споруджених обертовими промивними способами;

облаштування оголовка, камер та павільонів насосних станцій;

проведення відкачок води;

облаштування зон санітарної охорони підземного джерела та водозабірних споруд;

виконання комплексу робіт по передачі свердловин в експлуатацію.

Деякі з вищенаведених спеціальних робіт виконуються після завершення буріння свердловин (розглинизація водоносного горизонту, влаштування фільтру, облаштування оголовка та приміщень насосних станцій, зон санітарної охорони передача свердловин в експлуатацію та пробні відкачки), а цілий ряд спеціальних робіт починають виконувати вже під час буріння (закріплення стінок свердловини трубами, тампонування, будівельні відкачки тощо).

 

Спеціальні роботи є відповідальним етапом у спорудженні свердловини, тому у проектній документації поряд з описом технології буріння наводять як окремий розділ перелік заходів для виконання спеціальних робіт.

Перелік і обсяг спеціальних робіт при спорудженні свердловини визначається ;

• обраним способом та технологією буріння,

• обладнанням , яке для цього застосовується,

• гідро-геологічними умовами буріння;

• обраною конструкцією свердловини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)