АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Буровий снаряд

Читайте также:
  1. Буровий інструмент для колонкового буріння.
  2. Буровий інструмент для шнекового буріння.
Рис.2 Буровий снаряд ударно-канатного буріння: 1- буровий наконечник; 2- перехідник; 3- ударна штанга; 4- розсувна штанга.   Буровий снаряд -комплект технологічного інструмента, який з'єднаний у визначеній послідовності. (див. термінологічний словник до лекції № 4).   Буровий снаряд складається із: ► бурові наконечники, ► ударної штанги, ► розсувної штанги (ножиць); ► канатного замка (ропсокет)-перехідника із жорсткої частини снаряду на гнучкий канат. ПРИМІТКА: Деталі бурового снаряда з'єднуються один з одним конічним різьбленням (конусність 1:4 ) трикутні профілі із кроком 3,629 мм.  

Технологічний инструмент призначений для руйнування породи на вибої й вилучення її зі свердловини (див. термінологічний словник до лекції № 3.1 Бурові наконечники

Буровий наконечник- частина бурового снаряду, яка безпосередньо руйнує породу при бурінні свердловини (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Бурові наконечники - це долота і желонки.

Бурове долото - буровий наконечник, який призначений для руйнування гірських порід при безкерновому бурінні (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Різновидом бурових доліт є ударні долота.

Ударне долото- бурове долото, яке руйнує гірську породу шляхом динамсічного впливу- ударами (див. термінологічний словник до лекції № 4).

В якості породоруйнівного інструмента використовують різні типи доліт. Долота виготовляють із високоякісної сталі.

Як і кожний елемент снаряду , долото має в верхній частині головку з конусною різьбою та шийку з площинами під ключ і кільцевими виточками для ловильних робіт.

В долоті (рис.3) до шийки приєднується лопать з лезом в нижній частині. Лезо характеризується кутом загострення.

Кут загострення долота - це кут між бічними гранями леза долота (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Для м'яких порід він складає 70-80°,

- для порід середньої тверді 90-105°,

- для твердих і дуже твердих -110-120°.

Рис.3 Долота для ударно-канатного буріння:

а — двотаврове; б — зубильне важке; е — хрестове; г — заокруглююче (овальне);

1—лезо; 2—лопать; з—шийка; 4—кільцеві виточки (різьбленя); 5—ріьбова голівка; α- кут пригострення долота.Ударні долота за своїм принципом руйнування гірської породи є ріжучими.

Ріжуче долото - бурове долото, яке руйнує гірську породу різанням (див. термінологічний словник до лекції № 4).

Долота використовують, в основному, таких типів:

плоскі,

двотаврові,

округляючи;

зубильні;

хрестові долота.

 

Долота плоскі призначені для буріння м'яких порід.

Двотаврові долота призначені для буріння порід м'яких і середньої твердості.

Вони мають широке, але порівняно тонке лезо (рис.3 б).

Зубильні важкі долота застосовують для роботи в твердих породах. Хрестові долота застосовують для роботи в твердих тріщинуватих і у валунних відкладеннях (рис. 3 г).

Округляючі долота служать для зрізання виступів, які залишаються на стінках свердловин при бурінні в твердих породах і для округлення свердловин (рис.3 в).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)