АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гідравлічні і гідродинамічні методи встановлення фільтра

Читайте также:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 2. I. Методические основы
 3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 4. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 5. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
 6. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 7. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 8. VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 9. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 10. Адміністративні методи державного управління.
 11. Адміністративні методи менеджменту
 12. Адміністративні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

Крім механічних існують гідравлічні методи встановлення фільтрів у свердловини.

А) Установка фільтрів з одночасним розбурюванням водоносного горизонта

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ: Встановлення фільтрової колони в водоносний пласт одночасно з розбурюванням дає можливість захистити пласт від кольматажу глинистим розчином і може використовуватись при слабконапірних водоносних горизонтах, які складені дрібно- та тонкозернистими пісками).

Крім того, можна створити гравійну обсипку навколо фільтрів з розширеним контуром, тобто з діаметром фільтра більше діаметра стовбура самої свердловини.

Для цього використовують спеціальні пристосування й інструмент.

При бурінні вскривають водоносний пласт, обсаджують обсадними трубами з одночасною цементацією затрубного простору, а після схоплення цементного розчину приступають до встановлення фільтра гідравлічними або гідродинамічними способами.

 

Рис. 4 Схема установки фільтра при одночасному відкритті водоносного пласту 1 – зацементована обсадна колона; 2 – бурильні труби для подачі води; 4 – отвори для виходу води; 5 – сальник; 6 – фільтр; 7 - розширювач

 

Б) Встановлення фільтра гідродинамічним способом

Рис. 5. Схема посадки фільтра у водоносний шар гідродинамічним способом:

1— шланг від насосу; 2бурильні труби; 3кондуктор; 4— рабоча колона обсадних труб; 5 — фільтрова колона; 6— затрубна цементація; 7 — рабоча частина фільтру; 8 — гідравлічний насадок.

Для цього в фільтрову колону опускають бурильні труби 2 з гідравлічним насадком 8, який виходить нижче відстійника фільтра. Через труби подається вода від насоса.

По мірі розмиву піску і під дією власної ваги фільтр входить в пласт.

В) Встановлення сітчастого фільтра за допомогою ерліфта

(рис. 6) здійснюється так:

До нижньої частини водопідйомних труб ерліфта приєднують фільтр 6 та закріплюють за допомогою бурового ключа 4.

Торець труби 7 виходить із фільтра на 0,2м.

 

Рис.6 Посадка фільтра ерліфтом

1 — експлуатаційна колона труб; 2 - водопіднімальні труби; 3- повітряні труби; 4 - буровий ключ; 5 - сальник; 6 - фільтр; 7 - торець труби

 

Потім опускають фільтр до водоносного горизонту і за ним повітряні труби 3.В ерліфт, від компресора, поступає стиснуте повітря.

Одночасно від бурового насоса, в просвіт між обсадними трубами і водопідйомними трубами, подається вода для забезпечення роботи ерліфта.

По мірі виносу піску фільтр опускається у водоносний горизонт.

Після досягнення заданої проектної позначки, подача води і повітря припиняється і обертанням водопідйомної колони розсувають муфтою на лівій різьбі сальник.

Дно фільтра засипають гравієм або цементують.

Г) Облаштування гравійних обсипних фільтрів

Особливу складність має влаштування обсипних фільтрів.

При цьому водоприймальна поверхня у межах водоносного пласта може бути розширеною чи ні перед влаштуванням обсипки.

Можна навести такі способи влаштування обсипки:

► влаштування фільтра одночасно з промивкою (рисі 7);

► з подачею гравію через бурильні труби (рисі 8).

 

 

Рис.7Розглинизація свердловини з засипкою гравію:

1-допоміжна труба; 2 - надфільтрова труба; 3 - каркас фільтра; 4 - промивочна колона; 5 -зворотний клапан

 

Влаштування фільтра одночасно з промивкою (Рис.7) проводиться після опускання каркаса фільтра на допоміжній колоні, яка має ліву різьбу.

В середину допоміжної колони і каркаса фільтра входить колона бурильних труб, яка на лівій різьбі з'єднується з відстійником.

Відстійник має зворотний клапан і отвори для пропуску води. При подачі води вона розмиває глинисту кірку з стінок свердловини. Після розглинизації в свердловину засипають гравій, припиняють подачу води, бурильні труби і допоміжну колону відгвинчують правим поворотом і вилучають із свердловини.

ПРИТМІТКА: В даному випадку сальником служить гравій.

Метод влаштування обсипного гравійного фільтра з подачею гравіючерез бурильні труби (рис.8) використовується при глибині свердловини більше 300м.

 

Рис.8Подача гравію зафільтровий простір

1 - гравієзапитувач; 2 - лійка; 3- _ нагнітальна лінія; 4 - бурильні труби; 5 - гравієрозподілювач; 6- вікна; 7 - клапани; 8 - опорне кільце; 9 - сальник; 10 — каркас фільтра; 11 – труба.

‡агрузка...

В цьому випадку, гравій подається в бурильні труби від гравієзапитувача 1 та розподіляється по площі гравієрзподілювачем 5.

Гравієзапитувач являє собою лійку, в яку засипається гравій крупністю 2...5мм, і ежекторний пристрій. Від насоса до ежектора подається вода, яка засмоктує зерна гравію і поступає в бурильні труби.

Бурильні труби під'єднуються до опорного патрубка на верху надфільтрової труби.

Цей патрубок має опорне кільце 8, вікна 6 зклапаном 7 та з'єднується з гравієрозподілювачем 5.

При подачі гравію клапан у вікні вільно пропускає гравій в канали гравієрозподілювача і далі в затрубний простір.

При відкачці води клапан закривається і не пропускає в середину фільтрової колони частинки водоносної породи.

Існують і інші методи облаштування гравійних обсипних фільтрів (див. літературу для сам. опрацювання.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)