АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Причини і ліквідація аварій в свердловинах для різних способів буріння

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Аварії при обертальному бурінні та їх ліквідація
 3. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 4. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 5. АВАРІЙНИЙ НЕЙТРОННИЙ ДОЗИМЕТР СИГНАЛІЗАТОР АНДС
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Безробіття населення: види, структура, причини
 8. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 9. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 10. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 11. Види радіаційних аварій
 12. Випуск продукції при різних комбінаціях факторів

При бурінні свердловин виникають різного роду пошкодження й аварії.

Аварії уповільнюють темпи робіт, знижуть продуктивність і збільшують вартість свердловини.

ПРИМІТКА : При великих аваріях свердловину перебурюють.

Аварією при бурінні називають непередбачене припинення заглиблення свердловини, яке викликане порушенням стану самої свердловини, або бурового снаряду, який знаходиться в ній (Див. термінологічний словник до теми № 13).

Аварії при бурінні свердловин можуть бути викликані як загальними (незалежними від способу буріння) причинами, так і особливостями способу буріння.

Аварії, що виникають при бурінні свердловин на воду, можуть бути викликані наступними причинами:

А) геологічними (обвали стінок свердловини в нестійких породах; сильна закарстованість і шпаруватість порід; тектонічні порушення; проходження пливунів з великим напором).

Б) технічними (використання несправного або зношеного встаткування й бурильного інструмента);

В) технологічними (порушення основних правил технології буріння, неправильний вибір режиму буріння й т.і.);

Г) організаційними (низька кваліфікація бурових майстрів, недбале поводження до встаткування й інструмента, низька трудова дисципліна в бригаді й т.і. ).

ВИСНОВКИ:

1) Ліквідація аварій, що виникають при бурінні, ускладнюється неможливістю їх візуального, тобто безпосереднього, дослідження.

2) Аварію в свердловині важливо вчасно виявити, щоб полегшити її ліквідацію.

3) Головну увагу буровий майстер повинен приділяти попередженню аварий. Для попередження аварій необхідно:

дотримуватись технологічного режиму буріння в точній відповідності з геолого-технологічним розрізом і проектом і фактичними геологічними й гідрогеологічними умовами буріння;

підтримувати високу виробничу дисципліну персоналу;

правильно підбирати й розставляти працівників бурової бригади;

оснащувати бурову установку необхідними контрольно-вимірювальними приладами;

підтримувати механізми бурової установки в справному й працездатному стані;

вчасно проводити планово-попереджувальний і поточний ремонти бурового встаткування, механізмів й інструмента;

повністю забезпечувати бурову бригаду інструментами й матеріалами (долотами, бурильними трубами, цементом, реагентами для глинистого розчину й ін.);механізувати всі трудомісткі операції, що полегшують працю буровиків;

швидко усувати простої й перерви в роботі;

чітко й вчасно оформляти документацію про процес буріння й освоєння свердловини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)