АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття про освоєння свердловини

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 9. Введення поняття комплексного числа
 10. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 11. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 12. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.

У наш час більшу частину із загальної кількості свердловин бурять роторним способом із промиванням глинистим розчином.

Глинисті розчини негативно впливають на водовіддачу водоносних порід.

Основними перешкодами у своєчасному і якісному освоєнні свердловин є глинизація і кольматація стінок водоприймальної поверхні свердловини та при фільтрової зони.

При розкритті водоносних горизонтів обертальним способом із промиванням глинистим розчиному водоносному шарі (найчастіше у при фільтровій зоні) проходять процеси глинизации стінок свердловини - покриття внутрішньої поверхні пробуреного стовбура свердловини, що перебуває у водоносному горизонті, глинистою кіркою й проникненню глинистого колоїду у водоносний горизонт і виникненню процесу кольматації порового простору (Див.термінологічний словник до теми № 12).

Кольматація - складний фізико-механічний процес зниження проникненості пласта, який протікає в часі (Див.термінологічний словник до теми № 12).

Розрізняють три зони кольматації пласта:

► проникнення частинок бурового шламу (механічний кольматаж);

► проникнення глинистого розчину;

► проникнення фільтрату глинистого розчину.

 

Зона механічного кольматажу в сипких водовміщуючих породах невелика - не більше 10... 15мм.

При розкритті пласта глинистим розчином на стінках свердловини утворюється глиниста кірка товщиною З...6мм, що в свою чергу обмежує надходження глинистого розчину і шламу в пласт.

В піщаних породах глибина проникнення глинистого розчину складає в середньому не більше 20мм.

Глиниста кірка на стінках свердловини формується на протязі від декількох хвилин до 30 хв. її проникність в 1000...10000 раз менше проникності пласта, тому після формування глинистої кірки в пласт попадає тільки фільтрат глинистого розчину, який містить тонкодисперсні і колоїдні частинки глини, які набухають і сприяють зниженню проникненості пласта.

Спостерігається глинизація і самого фільтру. Розрізняють глинизацію:

o статичну (фільтр встановлений в свердловині, яка заповнена глинистим розчином);

o динамічну (фільтр опускається в свердловину, яка заповнена глинистим розчином).

Рис.1 Схема глинизации зафільтрового простору й водоносної
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)