АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проведення тимчасових і постійних відкачок

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 3. Вимірювання високих постійних і змінних напруг
 4. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 5. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 6. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
 7. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 8. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
 9. Етапи проведення аналізу фінансового стану
 10. Загальні вимоги до організації і проведення рухливих ігор.
 11. Загальні рекомендації для проведення такої бесіди.
 12. Й етап - Проведення наради

4.1 Тимчасові відкачки

Загальна тривалість відкачок повинна бути не менше 1...2 дібна кожне зниження, а при групових або кустових свердловинах ця тривалість збільшується в 1,5...2 рази.

Так, для глибоких напірних вод в тріщинуватих породах, щільних пісках при коефіцієнті фільтрації 0,5...5м/доб - тривалість відкачок:

3...5 діб для поодиноких свердловин;

► 5...7 діб для «кустових» і групових;

 

При коефіцієнті фільтрації менше 0.5 – відповідно:

► 5...7 для поодиноких свердловин ;

► 3... 10 діб - для «кустових» і групових.

Відкачка звичайно проводиться штанговими насосами або ерліфтами.

Ерліфтна установка складається з ерлифта й компресора.

Ерліфт являє собою дві колони труб, зпущених у свердловину: одна колона, більшого діа­метра (водопідйомна) а друга — повітряподавальна.

ПЕРЕВАГИ ЕРЛІФТА: 1) не має робочих частин, які рухаються в процесі роботи;

2) може працювати при великій кількості піску або шламу у воді;

3) має високу продуктивність при малих діаметрах свердловини.

3) простота конструкції та експлуатації.

НЕДОЛІКИ ЕРЛІФТА: низький коефіцієнт корисної дії.

ПРИНЦИП РОБОТИ: Працює ерліфт за принципом сполучених посудин - повітря подається в нижню частину водопіднімальних труб, утворює водоповітряну суміш, яка підіймається вгору через гідростатичний тиск води в свердловині.

Ерліфти можуть використовуватись за схемами «поруч» (паралельна) (рис. 2.а), коли водопіднімальні і повітряні трубки розташовані одна біля одної, та «усередині» (центральна), коли повітряна трубка розташована у середині водопіднімальній трубі (Рис.2.б).

 

При однакових діаметрах труб продуктивність ерліфту за схемою «поруч» більша на величину до 30%.

ВИСНОВОК: Це дає змогу без підняття водопіднімальної труби, а тільки із заміною підключення повітряної трубки, змінювати продуктивність ерліфта і величину зниження.

 

Рис.2 Схема установки ерліфта:

а — с паралельним розташуванням труб; 1 — свердловина; 2 — водопідйомні труби; 3— повітряподавальні труби; б — с центральним розташуванням труб; 1 — оголовок; 2 — свердловина; 3— водопідйомні труби; 4повітряподавальні труби.

 

Діаметр водопідйомної труби визначається за швидкістю повітряно-водяної суміші:ü 2,5...3.0 м/с над форсункою;

ü 6...8 м/с на ділянці виливу,

 

Діаметр повітряної труби визначається за швидкістю повітря 5... 10 м/с.

Глибина занурення змішувача ерліфта:

, (1)

Де - коефіцієнт занурення змішувача;

- напір ерліфта, м:

 

,(2)

Де - висота виливу води над устям свердловини, м, ( );

- глибина залягання статичного рівня, м;

- зниження рівня води в свердловині під час відкачки,м:

, (3)

Питомі витрати повітря на підняття 1 м3води:

, (4)

де - дослідний коефіцієнт, який залежить від коефіцієнта К занурення форсунки, та може прийматись за даними таблиці

К 2,85 2,5 2,2 1,8 1,7
13,6 13,1 12,4 11,5

ПРИМІТКА: За данми практики найбільш ефективно ерліфт працює при .

Продуктивність компресора, м3/год дорівнює:

, (5)

Пусковий тиск повітря, МПа дорівнює:

, (6)

 

Робочий тиск , МПа,

, (7)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)