АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю

Читайте также:
 1. IV. Організація. Контроль.
 2. Аудит у системі господарського контролю
 3. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 4. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 5. Види контролю
 6. Види контролю
 7. Види маркетингового контролю.
 8. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 9. Внутрішня організація органу державної влади
 10. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. (ГДК). Методи контролю.
 11. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»

2.1. Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної
системи елементів знань та вмінь того чи іншого модуля. Письмова форма модульного контролю є обов'язковою (тестування, контрольна робота тощо), матеріали модульного контролю зберігаються на кафедрі від дня його проведення до початку наступного семестру.

2.2. Для проведення модульного контролю викладач готує індивідуальні варіанти контрольних завдань, виходячи з окресленої структури навчального матеріалу. Кожне індивідуальне завдання - Кейс повинно охоплювати весь навчальний матеріал модуля. Критерії оцінювання результатів виконані контрольних завдань доводяться до відома студентів перед початком вивчення модуля і дублюються напередодні проведення модульного контролю.

2.3. Під час модульного контролю враховуються результати поточного оцінювання та відвідування занять, якщо вони є системно узгодженими; (наприклад, за відвідування заняття – 0,5 бала) і додатково стимулюватимуть студентів до щоденної навчальної праці. Крім того, модульний контроль може враховувати результати науково-дослідної роботи студентів, участь в олімпіадах та інше (за рішенням кафедри).

2.4. Вивчення модуля обов'язково включає Кейс для самостійної роботи, студента, за виконання якої виставляються певні бали (наприклад, 3 бали робота виконана повністю, 2 бали - виконано 2/3 роботи, 1 - виконано 1/3 роботи, 0 балів - робота невиконана).

Результати самостійної роботи студента враховуються під час модульного контролю.

2.5. До модульного контролю студент допускається завжди.

2.6.Тривалість письмового модульного контролю - одна академічна година.

2.7.Під час виконання модульного контролю студент може звернутися до викладача з роз'ясненнями лише змісту Кейс і має право користуватися додатковою літературою, яка дозволена кафедрою.

Під час виконання модульного контрольного Кейс студентам забороняється списувати, обмінюватися інформацією з іншими студентами, використовувати заборонені навчальні засоби.

Якщо студент порушує встановлений порядок, то він звільняється від подальшої роботи, а модульна контрольна робота оцінюється нулем балів.

2.8. Якщо студент не з'явився для проведення модульного контролю або не здав контрольний Кейс, йому виставляється нуль балів.

2.9.Студент не може повторно складати модульний контроль.

2.10. Результати перевірки письмових контрольних завдань (в балах) доводяться до студентів не пізніше, ніж за п'ять робочих днів після проведеного модульного контролю і виставляються в журналах академічної групи і викладачів.

2.11.Студенти безпосередньо ознайомляться з перевіреними роботами під час аналізу результатів викладачем. З усіх незрозумілих питань студент має право отримати від викладача обґрунтовані пояснення.

2.12. Якщо студент не погоджується з результатами перевірки, він має право протягом двох днів звернутися з апеляцією до завідувача кафедри, який зобов'язаний разом з викладачем розглянути апеляцію і прийняти остаточне рішення в триденний термін.

В результаті апеляції кількість виставлених балів не може бути зменшеною, а тільки залишена без зміни або збільшена.

Результати апеляції фіксуються на аркушах контрольного Кейса з відповідними підписами викладача і завідувача кафедри.

2.13. Якщо сумарний рейтинговий показник з усіх модулів навчальної дисципліни є не менший за 61, (сумарний модульний контроль), а результати контролю з кожного модуля більші за 60, студент має право не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни. Оцінка при цьому виставляється відповідно до інтервальної шкали.

2.14.Якщо підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за результатами сумарного модульного контролю не задовольняє студента, то він має право на її збільшення, складаючи підсумковий (семестровий) екзамен. Проте результати підсумкового (семестрового) екзамену не можуть бути меншими за результати сумарного модульного контролю.

2.15. Результати підсумкового (семестрового) контролю не можуть бути позитивними, якщо студент не виконав усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, розрахункових та графічних чи індивідуальних завдань, рефератів, курсових робіт (проектів) тощо, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни, Студент допускається до складання екзамену (заліку) з навчальної дисципліни за умов повного виконання
завдань, передбачених робочою навчальною програмою.

2.16. Якщо за результатами підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни студент отримав оцінку "F", то він не допускається до перездачі екзамену (заліку), а повинен повторити вивчення цієї дисципліни в наступному навчальному році за додаткову оплату.

2.17. За рейтинговою системою оцінювання знань “залік” з навчальної дисципліни повинен бути “диференційованим”.

Таблиця №2.

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни “Економічна теорія”

Форма роботи Вид роботи Бали
1. Навчальна 1. Написання рефератів (не більше одного на семестр) 2. Активність при обговоренні питань семінару 3. Виконання індивідуального завдання підвищеної складності 4. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни 3 – 5 0 – 15
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках 2. Участь в конкурсах студентських робіт 3. Призове місце в конкурсі 4. Участь в наукових конференціях 5. Призове місце на студентській конференції 3-5
3. Інша Допомога кафедрі для здійснення організаційних заходів  

Таблиця №3.

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення дисципліни “Економічна теорія”

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Кількість балів
лекція семінар СІРС Екзамен
МОДУЛЬ 1
1. Предмет і функції економічної теорії 0,5 2,5      
2. Основні методи пізнання соціально-Економічна процесів   1,5     1,5
3. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 0,5       1,5
4. Економічна система суспільства. Відносини власності 0,5 1,5      
5. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція 0,5 1,5      
6. Теорія грошей 0,5 1,5      
7. Ринкова економіка: суть, функції і структура. Суб'єкти ринкової економіки 0,5 1,5      
8. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Оборот капіталу 0,5 1,5      
9. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу 0,5 1,5      
10. Монополій та конкуренція в ринковій економіці 0,5 1,5      
11. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки 0,5       1,5
Модульна контрольна робота   10,5     10,5
Разом по модулю 1          
МОДУЛЬ 2
12. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік 0,5 1,5      
13. Підприємство (фірма) в перехідній економіці   1,5     1,5
14. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України 0,5       1,5
15. Економічна теорія - наукова основа економічної політики держави 0,5       1,5
16. Держава та її економічні функції в ринковій економці 0,5 1,5      
17. Фінансово-кредитна система 0,5 1,5      
18. Економічне відтворення та економічне зростання. Циклічні коливання в економіці 0,5 1,5      
19. Доходи, їх джерела та розподіл. Зайнятість і відтворення робочої сили в перехідній економіці 0,5       1,5
20. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок 0,5 1,5      
21. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства 0,5       1,5
Модульна контрольна робота   10,5     10,5
Разом по модулю 2 4,5 19,5      
Підсумковий контроль (екзамен)          
Разом по дисципліні 9,5 44,5      
             

 

Таблиця №4.

Система нарахування балів за видами навчальної роботи при вивченні дисципліни “Економічна теорія”

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали
1. Аудиторна    
1.1. Лекція 1. Відвідування 0,5
1.2. Семінар 1. Відвідування 2. Тестові завдання 3. Економічний диктант 4. Обговорення дискусійних питань 5. Модульний контроль (тести + диктант) 0,5 0-1 0-1 0,5 бали за кожну вірну відповідь, але не більше 10 балів
2. Самостійна та індивідуальна робота студента 1. Виконання домашніх завдань 2. Вивчення окремих тем, для самостійного вивчення   0 – 1 0 - 1
3. Підсумковий контроль 1. Іспит 0 - 40

 

Таблиця №5.

Система нарахування штрафних балів за видами робіт з вивчення дисципліни “Економічна теорія”

Форма роботи Вид порушень Бали
Навчальна
 1. За кожний пропуск занять:
- лекцій - семінарських
 1. Відсутність словника Економічна термінів (за кожен модуль)
 2. Списування на підсумковому модулі (за кожне зауваження)
 3. Відмова від обговорення дискусійних питань
0,5 0,5 0,5
Самостійна робота студента
 1. Не підготовленість до семінарського заняття
 2. Відсутність виконаного домашнього завдання
 
Індивідуально-консультативна
 1. Порушення термінів виконання індивідуальних завдань
 
 

 

Зразок модульного контрольного завдання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)