АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаткова література. 5. Дубровський В.В. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду– М.: Недра

Читайте также:
 1. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 2. Додаткова
 3. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література

5. Дубровський В.В. Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду– М.: Недра. 1976. – 512 с

6. Руководство по проектированию сооружений для забора подземных вод. – М.: Стройиздат, 1978. – 209 с.

7. орлов В.О. сільськогосподарське водопостачання: Підручник. – К.: Вища школа, 1998. – 182с.

8. Бурова справа. буріння свердловин на воду. /А.М.Тугай. – Текст лекцій. – К.: КДТУБІА. 1999. – 36 с

9. Сафонов Н.а. и др. Буровое дело. – Колос, 1976. – 208 с.

10. Тугай А.М.. Тугай Я.А. Водопостачання. Джерела та водозабірні споруди. – К. Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1998. – 196 с.

11. Орлов В.О. Назаров С.М., Шадура В.О. Проектування водозабірних споруд: Навчальний посібник- Рівне: УДУВГП, 2002-128с.

 

Термінологічний словник:

Міцність - це здатність порід чинити опір руйнуванню під дією зовнішнього навантаження (при стискуванні, розриві, сколюванні).

Твердість- це здатність порід чинити опір проникненню в них твердого тіла (наприклад, робочих елементів бурових наконечників).

Абразивність- це здатність порід зношувати робочий інструмент, яким розробляють (обробляють) породи.

Пластичність - це здатність породи деформуватися під зовнішнім впливом без порушення суцільності і зберігати свою форму після зняття впливу.

Пористість - це загальний обсяг усіх пустот у гірській породі.

Коефіцієнт пористості гірських порід n, що визначається співвідношенням об'єму пор до об'єму всієї породи в сухому стані і виражається в частках одиниці або у відсотках.

Пористість заповненої водою гірської породи - визначає частину її об'єму, яка заповнена водою і виражена як відношення об'єму пустот до загального об'єму породи.

Коефіцієнт гравітаційної водовіддачі породи, тобто кількість води, що може вивільнитися з елементарного об'єму шару при його висушуванні.

Під коефіцієнтом водовіддачіприйнято розуміти різницю між загальною пористістю і максимальною молекулярною вологоємкістю з урахуванням об'ємних мас скелета і води.

Активна пористість- це сукупність щілин і інших пустот, по яких підземна вода може вільно рухатися в гірських породах, не зазнаючи помітного тяжіння і тертя з боку стінок, тому що ці стінки покриті гігроскопічною і плівковою водою.Водопроникність- це властивість пористого матеріалу пропускати через себе воду під дією прикладеного градієнту тиску.

Рух підземних вод у водоносному шарі, або так звана фільтрація відбувається порами і дрібними тріщинами гірських порід.

Коефіцієнт фільтраціїдорівнює витратам води через одиницю площі поперечного перетину шару при напірному градієнті, який дорівнює одиниці, і чисельно дорівнює швидкості фільтрації при одиничному градієнтові.

Найбільша кількість плівкової води, в тому числі і гігроскопічної, що утримується гірською породою, називається максимальною молекулярною вологомісткістю.

Геологічна структура, яка має напірні міжпластові води одного або декількох напірних водоносних пластів називається артезіанським басейном.

Природні запаси- це запаси підземних вод, що знаходяться у водоносних пластах в природному стані, тобто в порах і тріщинах водоносних порід.

Експлуатаційні запаси - це кількість підземних вод, яку можна отримати із водоносного пласту раціональними в техніко-економічному відношенні водозабірними спорудами за заданим режимом експлуатації і якістю води, що задовольняє вимоги споживачів протягом всього розрахункового періоду водопостачання.

 

Тематика для самостійного опрацювання до лекції № 1:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)