АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття про колонковий спосіб буріння

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 4. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 5. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 6. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 7. Б) Основні властивості операцій над множинами
 8. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 9. Безкровний ( перкутанний) спосіб кастрації бичків.
 10. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 11. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 12. Буровий інструмент для шнекового буріння.


Колонковим називається такий спосіб швидко обертального буріння, при якому гірська порода руйнується по зовнішній кільцевій частині вибою зі збереженням стовпчика (колонки) породи – керну (Див. термінологічний словник до теми № 8) . Колонковий спосіб буріння відноситься до обертального способу буріння з прямою промивкою, але з влаштуванням кільцевого забою і утворенням стовпчика непорушеної породи - керна, який періодично вилучається із свердловини.

Рис.1Схема установки для колонкового буріння:

1- направляюча труба; 2- індикатор ваги; З-шпиндель; 4- зажимні патрони; 5- вертлюг-сальник; 6- кронблок; 7 - бурова щогла; 8- канат; 9-талевий блок; 10- нагнітальний шланг; 11- лебідка; 12- буровий насос; 13 – щит управління; 14-двигун; 15- всмоктувальний шланг; 16- приймальна ємність; 17 -
відстійник; 18- двигун; 19 - буровий станок; 20- колона бурильних труб; 21- перехідник; 22 - колонкові труби; 23- керн; 24- породо-руйнівний інструмент.

Колонкове буріння застосовують:

ü при спорудженні геолого-розвідувальних,

ü пошукових,

ü картировочних,

ü структурних

ü технічних свердловин,

ü при інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукуваннях.

Переваги колонкового буріння:

• можливість спорудження геологорозвідувальних, пошукових, структурних і технічих свердловин в породах будь-якої міцності з відбором зразків породи;

• можливість складання точного геологічного перерізу свердловини з повною характеристикою порід, які розкриваються під час буріння;

• можливість буріння експлутаційних свердловин діаметром менше 150 мм в твердих та сильно твердих породах. При цьому об'єм зруйнованої породи забою в 2,5... 4 рази менше ніж при роторному бурінні;

• можливість буріння похилих (під будь яким кутом до горизонту) свердловин.

Недоліки колонкового буріння:

• невеликий діаметр буріння - не більше 150 мм;

• невеликі швидкості буріння.

 

Колонковим способом бурять свердловини в породах будь-якої твердості, під різними кутами до обрію.

Цим способом можна також бурити свердловини невеликого діаметра на більшу глибину, використовуючи для цього відносно легке встаткування.

У якості породоруйнівного інструмента використають коронки, армовані різцями із твердих сплавів або алмазних зерен, а також дробові.Відповідно розрізняють три різновиди колонкового буріння:

твердосплавне,

алмазне ;

дробове.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)