АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шнекове буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 5. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 6. Вібраційне буріння.
 7. Гідравлічне буріння.
 8. Інструмент для роторного буріння.
 9. Обладнання для ручного буріння.
 10. Основні поняття про колонковий спосіб буріння.
 11. Основні поняття про спеціальні способи буріння.
 12. Переваги та недоліки основних способів буріння.

Шнекове буріння - різновид обертального способу буріння, при якому розрихлена на вибої порода транспортується на поверхню уздовж спіральних лопатей колони шнеків,які обертаються навколо своєї вертикальної осі(Див. термінологічний словник до теми № 9).

Рис.1 Принципова схема роботи шнека:

1 - стінки свердловини; 2 - шнек; 3-коронка; 4 - порода

При цьому буріння сполучене з видаленням породи з вибою без промивання або продувки.

Порода подається безперервно, що забезпечує високу продуктивність установок (до 40...60 м за зміну).

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ:

• Швидке заглиблення долота в породу;

• Охолодження бурового снаряду (без промивки);

• Добра очистка забою свердловини;

• Висока швидкість буріння.

НЕДОЛІКИ МЕТОДУ:

• Порушенні структури зразків грунта, що утруднює складання точного геологічного розрізу;

• Необхідність встановлення двигунів великої потужності.

• Неможливість буріння в грунтах з валунами.

• Незначна швидкість просування долота у твердих породах приводить до сильного нагрівання й передчасного виходу його з ладу.

• Відносно невеликий діаметр свердловини (до 300 мм)

• Відносно невелика глибина буріння (до 50 м).

• Утруднення при розробці в`язких, глеюватих порід, що кольмотують простір між витками шнеку і протидіють просуванню шламу на поверхню.

• При збільшенні осьового навантаження, як правило, підвищується швидкість буріння. Однак при цьому зростає й обсяг породи, що руйнується (шламу). Це може привести до утворення на витках шнека пробок породи та утруднити (припинити) рух шламу на денну поверхню.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ:

Шнекове буріння застосовують для спорудження свердловин діаметром - 60...400 мм і глибиною до 50м, в пухких, м'яких і середній твердості породах (за виключенням пливунів і липких глин).

Основна умова, що визначає ефективність буріння глинистих порід - забезпечення безперервного виносу зруйнованої породи на поверхню.

Для цього необхідно використовувати долота, конструкція яких забезпечує плавний перехід з ріжучих лопатей на спіраль шнека.

При бурінні в`язких щільних глин на вибій періодично підливають воду.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)