АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Установки для шнекового буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Брагоректифікаційні установки
 5. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 6. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 7. Виды светофоров и правило их установки
 8. Вібраційне буріння.
 9. Влияют ли установки на поведение?
 10. Воздействует ли поведение на установки?
 11. Гідравлічне буріння.
 12. Глава 4. Поведение и установки

Такі установки розраховані на буріння свердловин з різною глибиною і діаметром.

Так, для буріння на глибину від 1,5 до 30 м випускають установки, які можна успішно використати в гідромеліоративному будівництві.

До них відносять:

1) Механічний пробовідбірник МП-1, призначений для буріння в пухких і м'яких породах ІІ -ІІІ категорій з шнеком на глибину 1,5 мі на глибину до 3 м;

2)Установка для розвідницького буріння УРБ-1С, розрахована для буріння свердловин глибиною до 30 м. ;

3) Установка для гідрогеологічного буріння УГБ-50М, яка призначена для комбінованого буріння свердловин шнековим, ударно-канатним і колонковим способами.

Всі механізми, установки змонтовані на автомашині ГАЗ-66, що має спеціальний причіп для перевезення інструмента. Загальний вид установки УГБ-50М показаний на рис.2.

Установка шнекового буріння УШБ-16.Ця самохідна установка розроблена під керівництвом В. Я. Беспалова. Всі механізми її й щогла змонтовані на автомашині ЗИЛ-157. Привід механізмів здійснюється від двигуна автомашини.

УШБ-16 призначена для шнекового буріння свердловин глибиною до 80 м.

При використанні спеціального навісного устаткування цю установку застосовують і для буріння шахтних колодязів діаметром 1,2 м і глибиною до 30 м.

 

 

Рис. 2. Установка гідрогеологічного буріння УГБ-50А:

1— привідной дизельний двигун; 2 — коробка передач; 3— стрічкові тормоза; 4— лебідка; 5— важілі управління; 6— щогла; 7— обертач рухомий; 8— освітлювальні пристрої; 9— огородження; 10— устя свердловини; 11— лебідка під`йому щогли.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)