АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИБІР ВИДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Читайте также:
 1. Алгоритм вибіркового методу
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. Вибір варіанту машин і устаткування
 4. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 5. Вибір і опис будівельних конструкцій, будівель і споруджень.
 6. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 7. Вибір методів навчання
 8. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 9. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 10. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 11. Вибір оптимального варіанта СМ

Оскільки транспортні операції є безпосереднім вираженням зв'язків між окремими етапами товароруху, ефективність цього процесу великою мірою залежить від способу реалізації переміщення.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту [1, 4, 15, 25, 36].

Існують такі основнівиди транспорту:

- залізничний;

- морський;

- внутрішній водний (річковий);

- автомобільний;

- повітряний;

- трубопровідний.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл. 7.1).

 

Таблиця 7.1 Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

   
Вид транспорту Переваги Недоліки Сфера застосування
Залізничний Висока провізна і пропускна здатність. Незалежність від кліматичних умов, пори року і доби. Висока регулярність перевезень. Відносно низькі тарифи. Висока швидкість доставки на великі відстані. Обмежена кількість перевізників. Великі капітальні вкладення у виробничо-технічну базу. Висока матеріалоємність і енергоємність перевезень. Низька доступність до кінцевих споживачів. Недостатньо високе збереження вантажу. Практично не обмежена
Морський Можливість міжконтинентальних перевезень. Низька собівартість перевезень на далекі відстані. Висока провізна і пропускна здатність. Низька капітало­місткість перевезень. Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від географічних, навігаційних і погодних умов. Необхідність створення складної портової інфраструктури. Жорсткі вимоги до упакування. Мала частота відправлень. Практично не обмежена
Внутрішній водний (річковий) Високі провізні спроможності на глибоководних ріках і водоймах. Низька собівартість перевезень. Низька капіталомісткість. Обмеженість перевезень. Низька швидкість доставки. Залежність від нерівномірності глибин рік і водойм, навігаційних умов. Сезонність роботи. Недостатня надійність перевезень і збереження вантажу. Практично не обмежена
 

 Продовження табл. 7.1

Авто Висока доступність. Низька продуктивність. На короткі
мобільний Можливість доставки Залежність від погодних відстані
    вантажу «від дверей до та дорожніх умов. (до 300 км)
    дверей». Велика манев­ Відносно висока    
    реність і гнучкість. Висо собівартість перевезень    
    ка швидкість доставки на великі відстані.    
    вантажу. Можливість Низький рівень    
    використання різних експлуатаційних    
    маршрутів і схем достав показників.    
    ки. Високе збереження        
    вантажу, можливість        
    його відправлення        
    маленькими партіями.        
    Широкі можливості        
    вибору найбільш        
    придатного перевізника.        
    Менш жорсткі вимоги до        
    упакування товару.        
Повітряний Найвища швидкість Висока собівартість пе Практично
    доставки вантажу. ревезень, найвищі тари не обмежена
    Висока надійність. фи серед інших видів    
    Найкраще збереження вантажу транспорту. Висока капі    
    . Найбільш таломісткість, матеріало-    
    короткі маршрути і енергоємність переве    
    перевезень. зень. Залежність від по    
        годних умов. Недостатня    
        географічна доступність.    
Трубо­ Низька собівартість. Обмеженість видів ван Обмежена
провідний Висока продуктивність тажу (газ, нафтопродук номенклату
    (пропускна здатність). тів і т.д.), обмежена рою
    Високе збереження доступність малих вантажів
    вантажу. Низька обсягів транспортованих    
    капіталомісткість. вантажів.    

 

Більш докладну характеристику розглянутих видів транспорту в Україні подано в роботі [10].

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:

- час доставки;

- частота відправлень вантажу;

- надійність дотримання графіка доставки;

- здатність перевозити різні вантажі;

- здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;

- вартість перевезення.

У таблиці 7.2 подано оцінку факторів, які впливають на вибір виду транспортного засобу [4, 15]. Одиниці відповідає найкраще значення.

Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправника цікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повітряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета — мінімальні витрати, вибір обмежується водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням автомобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.

Одним з суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Вартість транспортної продукції або вартість перевезення визна­чається сумою необхідних витрат транспортних підприємств або фірм на перевезення ван­тажів. Споживачі; купуючи транспортну продукцію, відшкодовують ці витрати у формі тарифів і фрахтових ставок, що є одночасно грошовим вираженням вартості транспортної продукції. Система транспортних тарифів залежить від виду

 

Таблиця 7.2

Оцінка різних видів транспорту в розрізі основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту

       
    Вид транспорту Фактори, які впливають на вибір виду транспорту
Час доставки Часто- та від­-правлень Надійність дотримання графіка доставки вантажу Здатність перевозити різні вантажі Здатність доставити вантаж у будь-яку точку території Вартість перевезення
Залізничний 2.
Водний І
Автомобільний
Трубопровідний
Повітряний
   

транспорту і способу перевезення. Економічна сутність, види і характеристика транспортних тарифів докладно розглянуті в роботах [4, 18, 25, 36].

У цілому, під час прийняття рішень про транспортування потрібно враховувати складні компроміси між різними видами транспорту, а також наслідки цих компромісів для інших видів діяльності в системі розподілу, таких як складування і підтримка товарно-матеріальних запасів. Оскільки з часом відносні витрати різних видів транспорту змінюються, фірмам необхідно переглядати свої схеми транспортування з метою знаходження оптимального варіанта товароруху.

Враховуючи, що діяльність з організації товароруху пов'язана з великими компромісами, потрібно використовувати системний підхід для прийняття таких рішень.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)