АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад. Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн

Читайте также:
 1. A.Прикладной уровень
 2. S-M-N-теорема, приклади її використання
 3. Белорусское искусство XVIII века. График Гершка Лейбович, резчик Ян Шмитт, художники Хеские. Слуцкие пояса и другие произведения декоративно-прикладного искусства данной эпохи.
 4. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 5. Билет 34. Прикладная политология. Методы политических исследований.
 6. В якості прикладу розглянемо задачу.
 7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
 8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
 9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
 10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
 11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).

Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн. за одиницю, річна іотреба в деталях складає 4800 шт., витрати на зберігання однієї деталі кладають 5 грн., витрати на організацію одного замовлення — 100 рн.

Знайдемо економічний розмір замовлення:

 

одиниць

Таким чином, економічний розмір замовлення складатиме 439 де-алей, а кількість замовлень у рік — 11 (4800/439). Врахуємо систему знижок (табл. 4.7).

Таблиця 4.7 Система знижок, які надає постачальник

Обсяг замовлення, од. Ціна за одиницю, грн.
0-500 25,0
500-1000 24.8
1000 і більше 24,7

 

Визначимо сумарні річні витрати (табл. 4.8).

Таблиця 4.8 Розрахунок сумарних річних витрат для різних обсягів замовлень

Витрати, грн. Обсяг замовлення, од.
400 500 1000
На організацію замовлень 11х100= =1100 4800/500 x 100= =960 4800/1000 x 100=480
На зберігання одного замовлення 400 x 5= =2000 500 x 5=2500 1000х5=5000
На придбання запасів для річної потреби 25 x 4800= =120000 24,8 x 4800= =119040 24,7 x 4800= =118560
Загальні витрати

 

Як показують розрахунки, найкращим буде другий варіант (обсяг замовлення 500 од.), який забезпечує найменші річні су­марні витрати.

Інші коректування моделі EOQ. Можливі й інші ситуації, що вима­гають коректування моделі економічного розміру замовлення:

1) Обсяг виробництва. Уточнення обсягу виробництва необхідні тоді, коли найбільш економічний розмір замовлень диктується вироб­ничими потребами й умовами.

2) Закупівлі змішаних партій. Закупівля змішаних партій означає, що одноразово надходить декілька видів продукції; у зв'язку з цим знижки, встановлені відповідно до обсягу закупівель і вантажопереве­зень, слід оцінювати щодо комбінації товарів.

3) Обмеженість капіталу. Обмеженість капіталу доводиться вра­ховувати тоді, коли кошти для інвестування у запаси обмежені. Через це під час визначення розміру замовлень слід розподіляти обмежені фінансові ресурси між різними видами продукції.

4) Використання власних транспортних засобів. Викорис­тання власних транспортних засобів впливає на розмір замов­лення, тому що в цьому випадку транспортні витрати, пов'язані з поповненням запасів, є фіксованими витратами. Тому власний транспорт повинен бути заповнений цілком незалежно від еко­номічного розміру замовлення.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)