АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіанти питань до модульної контрольної роботи. 1. Валовi (сукупнi ) нацiональнi витрати та структура витрат родини

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти 26-30
 8. Варіанти завдань
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної роботи

 

1. Валовi (сукупнi ) нацiональнi витрати та структура витрат родини.

2. Заощадження та споживання сiмей. Основнi компоненти споживання. Змiна структури споживання.

3. Функцiя споживання. Гранична схильнiсть до споживання (ГСС) та гранична схильнiсть до заощаджень ( MPS або ГСЗ ).

4. Мотиви заощаджень. Точка нульового заощадження. Чистi заощадження.

5. Витрати на iнвестицiї. Cутнiсть та ознаки класифiкацiї iнвестицiй пiдприємства. Реальнi та фiнансовi iнвестицiї.

6. Зовнiшнi iнвестицiї. Фонди прямих iнвестицiй.Свiтовий досвiд розвитку індустрії спiльного iнвестування.

 

Теми рефератів

 

1. Якicнi змiни ролi iнвестицiйного попиту.

2. Основнi тенденцiї розвитку iноземного iнвестування в економiку України.

 

3. Методи стимулювання iнвестицiйної дiяльностi в Українi (прискорена амортизацiя, рацiональна податкова система, кредити та регулювання банкiвських процентних ставок, заохочення лiзингу тощо).

4. Основнi шляхи вирiшення проблеми можливостi використання (рециклiнгу) вторинних будiвельних ресурсiв.

5. Iнвестицiї – необхiдна умова iнновацiй.

6. Прибутковiсть виробництва та перспектива податкових надходжень до бюджетiв в Українi.

7. Проблема спiввiдношення iндустрiального i постiндустрiального розвитку.

8. Механiзми iнвестування в економiцi України i необхiднiсть вдосконалення законодавчої бази.

9. Умови пiдтримання високого рiвня самофiнансування iнвестицiй в економiцiУкраїни.

 

Cписок літератури

 

1. Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань: навчальний посібник / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002.

2. Данілов О.Д., Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. Інвестування: навчальний посібник / О.Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. – К.: Комп’ютерпрес, 2001. – 364 с.

3. Дзюбик С., Ривак О. Основи економiчноi теорії: навчальний посібник / С. Дзюбик, О. Ривак. – К.: Знання, 2006.

4. Інвестування: підручник / В.М. Гринькова, В.О. Корда, Т.І. Лепейко, О.П. Корда. – К.: Знання, 2008. – 452 с.

5. Маркс К. Капитал: в 23. т. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения – 2-c вид. – Т. 1– C.605.

6. Основи економiчноi теорiї: пiдручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та iн.; за ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001.7. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: навчальний посібник / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

8. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон. – М.: МГП Пегас, 1992. – Т. 1. – 331 с.

 

Тема 11. ГРОШІ, БАНКИ, ГРОШОВА ПОЛІТИКА

 

Нові категорії та поняття: гроші; валюта; інфляція; кредит; конвертована валюта; банк; активні операції банків; пасивні операції банків; банківська система; центральний банк держави.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)