АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір теми курсової роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм вибіркового методу
 3. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 4. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз роботи системи
 7. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 8. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 9. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 12. Варіанти питань до модульної роботи

 

Першим етапом виконання курсової роботи є вибір теми. Студенти денної форми навчання вибирають тему курсової роботи за власним розсудом, але відповідно до тематики курсових робіт, визначеної викладачем дисципліни «Економіка підприємства». Ця тематика щороку переглядається і доповнюється.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів промислових підприємств і організацій, де вони працюють, але також відповідно до тематики, визначеної викладачем дисципліни, або керівником курсової роботи.

Вибираючи тему курсової роботи, студент може врахувати її наукову і практичну значущість, а також наявність необхідних матеріалів, які торкаються теми курсової роботи, і можливостей особисто ознайомитися з обраним об'єктом дослідження (підприємством, організацією, установою).

 

 

1.2 Структура і зміст курсової роботи

 

Після вибору теми і узгодження її з керівником, студент повинен розробити і викласти у письмовій формі її зміст. Зміст теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які освітлюють ті або інші питання і проблеми теми. Це дасть можливість студенту детально уявити собі структуру роботи, послідовно викласти її зміст, як найповніше освітити круг питань, які мають бути вирішені.

Зміст рекомендується складати з 3 розділів. При цьому необхідно визначити, який з них може бути головним. Його освітленню підкоряються усі інші питання змісту. В цілому він може включати лише ті питання, які безпосередньо торкаються теми і дають можливість повно і глибоко розкрити її.

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи. Структура і зміст курсової роботи, співвідношення його розділів визначаються вибраною темою. Як приклад, можна рекомендувати таку схему плану:

Вступ — обґрунтування актуальності теми, визначення мети, кола завдань, об’єкту, предмету, методів та інформаційної бази курсової роботи.

Перший розділ — виклад теоретичних і методологічних питань, які торкаються теми курсової роботи, і їх практична значущість. В першому розділі необхідно викласти основну теоретичну характеристику предмету дослідження, методи вирішення проблемних питань, а також зарубіжний досвід господарювання у визначеній тематиці.Другий розділ — економічний аналіз стану обраного об'єкту і предмету дослідження або економічних явищ, які розглядаються. В цьому розділі необхідно відобразити організаційно-економічну характеристику об’єкту дослідження, провести аналіз показників (не менш ніж за три періоди), які стосуються обраній тематиці, а також оцінити недоліки, які були виявлено під час аналізу.

Третій розділ — виклад основних результатів дослідження і основних заходів з ефективного вирішення питань, які розглядались в роботі. Тут необхідно запропонувати шляхи ліквідації зазначених у другому розділі недоліків, або шляхи підвищення ефективності процесів, які досліджувались.

Висновки – формулювання основних результатів дослідження, які було проведено. Обов’язково необхідно зазначити всі результати, а саме: що було теоретично розглянуто, який об’єкт дослідження, які аналітичні розрахунки проведено, які закономірності виявлено, що було запропоновано за результатами дослідження.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)