АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Наземні споруди і бурове обладнання

Читайте также:
 1. Безпечність виробничого обладнання.
 2. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 3. Будова та експлуатація обладнання
 4. Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання
 5. Забезпеченість інженерно-технічних комплексів основним ремнтно-діагностичним обладнанням
 6. Лекція 8. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Основи електробезпеки
 7. Обладнання для герметизації тари з харчовими продуктами
 8. Обладнання для електрофізичного оброблення харчової сировини
 9. Обладнання для механізації НРТС робіт
 10. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБСМАЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 11. Обладнання для оформлення фасованої продукції

До наземних споруд належать вишки, основи, укриття, містки і стелажі для бурильних і обсадних труб.

Бурова вишка призначена для підйому і спуску бурильної колони та обсадних труб у свердловину, утримання бурильної колони на вазі під час буріння, а також розміщення в ній талевої системи, бурильних труб і частини обладнання, необхідного для здійснення процесу буріння. Вишки являють собою решітчасті конструкції, виконані з профільного заліза або труб.

Бурові вишки розрізняються за конструкцією, висотою та вантажопідіймальністю.

За конструкцією бурові вишки поділяються на два типи: баштові і щоглові.

Баштові вишки – це вишки, у яких навантаження передається на чотири опори. У вишках щоглового типу навантаження передається на одну або дві опори.

Вишки випускаються висотою 33, 41, 42, 47, 52, 53, 64, 70, 73 м.

Вишка баштового типу – це чотиригранна зрізана піраміда. Нижня основа вишки має розмір 8´8 м (для 41-42 м) або 10´10 м (для 53 м), а верхня - 2´2 м. На верхній основі піраміди встановлюють підкронблочні балки, до яких кріпиться кронблок, огороджений перилами. На вишках висотою 41 м на висоті 22 м монтується чотиристоронній балкон з квадратним прогоном посередині і площадкою, яка виступає всередину вишки для обладнання робочого місця помічника бурильника (верхового). Вишки висотою 53 м обладнані двома балконами для роботи з 25-ти і 36-ти метровими свічками.

Для буріння надглибоких свердловин (до 15000 м) використовуються баштові вишки з вертикальними колонами.

Навколо бурової вишки споруджують маршові сходи з перилами.

Найпоширенішими серед щоглових вишок є вишки А-подібного типу, які мають ряд переваг порівняно з вишками баштового типу: менша металоємність, менша кількість деталей, полегшується монтування і демонтування, покращуються умови роботи щодо затягування труб у бурову і викидання їх з бурової, а також видимість у буровій.

Баштові вишки монтують з допомогою спеціальних підйомників методом “зверху-вниз”. Вишки А-подібного типу монтують у горизонтальному положенні і піднімають у вертикальне з допомогою стріли і бурової лебідки або трактора.

Основа бурової установки – це комплекс металоконструкцій для встановлення на них бурового обладнання, агрегатів і механізмів з метою забезпечення зручної експлуатації, скорочення термінів монтажу і демонтажу. Залежності від розміщуваного на них обладнання на основах комплектують блоки: вишковий, призначений для встановлення вишки і механізму кріплення нерухомого кінця талевого канату; лебідковий; підсвічників; енергетичний; насосний; обладнання для приготування бурових розчинів.До спуско-підіймального обладнання, яке призначене для підтримування у підвішеному стані і нарощування бурильного інструменту та проведення СПО, належать, як було сказано вище, бурові лебідки, кронблоки, талеві блоки і гаки або гакоблоки.

Бурові лебідки призначені для спуску і підйому бурильної колони, утримання на вазі бурильної колони під час буріння і при промиванні, подачі бурильної колони у міру заглиблення долота в породу, спуску обсадних колон. Бурові лебідки призначені також для передачі обертання ротору (при відсутності індивідуального приводу до ротора), проведення допоміжних робіт по підтягуванні важких предметів до устя свердловини і від нього, згвинчування та розгвинчування труб (при відсутності ключів з індивідуальним приводом), підйому вишки у вертикальне положення.

Талева система призначена для зменшення натягу талевого канату у порівнянні із силою, створюваною вагою підвішеного до гака вантажу. З допомогою талевої системи обертовий рух барабана лебідки перетворюється на поступальний рух вантажу при його спуску або підйомі. Талева система включає кронблок, талевий блок, гакоблок, а також талевий канат.

У бурових установках застосовують талеві блоки двох типів: для роботи з ручним встановленням бурильних свічей і для роботи з автоматичним елеватором в комплекті з механізмами автоматизації СПО.

Обладнання для обертання бурильної колони включає ротори і вертлюги.

Ротор призначений для обертання бурильного інструменту в процесі буріння, передачі механічної енергії долоту, а також для підтримування бурильної або обсадної колони у підвішеному стані при розвантаженій талевій системі. При бурінні з допомогою вибійних двигунів ротор сприймає реактивний момент.

‡агрузка...

Вертлюг призначений для підведення бурового розчину в бурильну колону, що обертається, через буровий рукав від стояка маніфольда та забезпечення вільного обертання підвішеної колони труб. Він сприймає осьове навантаження від ваги колони та іншого підвішеного на ній обладнання. До складу вертлюга входить система деталей, що обертаються, і нерухомих деталей. Нерухома частина вертлюга підвішується до підйомного гака, а до частини, що обертається, підвішується бурильна колона.

Комплекс обладнання для механізації і автоматизації СПО забезпечує:

- суміщення в часі піднімання і спуску колони бурильних труб і незавантаженого елеватора з операціями встановлення свічей на підсвічник, виносу їх із підсвічника, а також із розгвинчуванням або згвинчуванням свічі з колоною бурильних труб;

- механізацію встановлення свічі на підсвічник та винесення її до осі свердловини, а також захоплення або звільнення колони бурильних труб автоматичним елеватором.

Обладнання циркуляційної системи включає бурові насоси, маніфольди, обладнання для приготування, обробки і обважнення бурових розчинів, обладнання для очищення бурових розчинів від вибуреної породи і газу, жолоби, ємності тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)