АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Властивості сухого тампонажного порошку

Читайте также:
 1. А) Властивості бінарних відношень
 2. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. БУДОВА Й ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКІВ
 5. Властивості дисперсії
 6. Властивості диференціальної функції
 7. Властивості емпіричної функції
 8. Властивості емпіричної функції розподілу
 9. Властивості інтегральної функції
 10. Властивості ймовірностей подій
 11. Властивості ймовірності
 12. Властивості лінії графіків

1 Густина. Під густиною тампонажного цементу, що містить у своєму складі частинки різної густини, розуміють середньозважену густину речовин, які входять до його складу.

За густиною можна наближено визначити вид цементу. Тампонажний портландцемент, який не містить у собі домішок, має густину (3100-3200) кг/м3. Якщо в цементі містяться мінеральні домішки, його густина зменшується до (2800-2900) кг/м3, а при більшому вмістові мінеральних домішок (більше 20 %) густина може знизитись до 2700 кг/м3.

Рисунок 11.4 – Волюметр Ле-Шательє-Кандло

Застосовують різні способи визначення густини твердих мінералів. Для порошкоподібних матеріалів одним з найпростіших методів є визначення густини з допомогою волюметра Ле-Шательє-Кандло (рисунок 11.4). Точніше густину цементу та інших матеріалів можна визначити пікнометричним способом.

2 Дисперсність або так званий ступінь подрібнення (тонкість помелу) - важлива характеристика цементного порошку. Від неї залежить величина поверхні, на якій проходить реакція гідратації.

Існує багато різних способів визначення дисперсності порошку. До найпростіших належить ситовий аналіз, при якому порошок розсіюється з допомогою набору сит на ряд фракцій з вужчим діапазоном частинок і визначається процентний вміст цих фракцій. Вадою цього методу є складність поділу на окремі фракції частинок розміром менше 0,05 мм.

При виробництві цементу для характеристики тонкості помелу не застосовують повний ситовий аналіз, а проводиться просів цементу на дві фракції через сито з розміром отворів 0,08 мм. Виробничий контроль за тонкістю помелу ведеться за одним параметром – залишком фракцій на ситі розміром 008, який не має перевищувати (10–15) % для різних типів цементу.

3 Питома поверхня порошку - це сумарна поверхня всіх частинок, які є в одиниці маси порошку. Питома поверхня тампонажних матеріалів залежить від тонкості подрібнення (гранулометричного складу), речовинного складу, способу подрібнення і способу виміру питомої поверхні. Величина питомої поверхні тампонажних портландцементів, заміряної методом повітропроникності (за величиною опору при проходженні повітря через шар порошку), коливається в широких межах залежно від вмісту добавок.Згідно з ДСТУ Б В.2.7-88–99 питома поверхня для різних типів цементу має бути не менша: 270 м2/кг – ПЦТ типів І і ІІ для низьких і нормальних температур; 250 м2/кг – ПЦТ типів І і ІІ для помірних і підвищених температур; 230 м2/кг – ПЦТ типу ІІІ поважчені для помірних і підвищених температур.

Від питомої поверхні твердої фази залежить водоутримувальна здатність, рухомість та багато інших властивостей цементного розчину.

4 Об’ємна (насипна) маса - це маса порошку, який вміщується в ємності об’ємом 1 м3. Ця величина не постійна і залежить від складу, ступеня дисперсності (тонкості помелу) і ступеня ущільнення.

З допомогою насипної маси можна розрахувати кількість матеріалу (його масу) при об’ємному дозуванні, наприклад, кількість матеріалу (масу) у стандартному паперовому мішку або бункері цементозмішувальної машини. Об’ємна маса може бути визначена як у пухкому стані, так і в ущільненому. Для визначення об’ємної маси використовують прилад, зображений на рисунку 11.5.

1 - лійка; 2 - засувка; 3 - сито; 4 - металева літрова посудина     Рисунок 11.5 – Прилад для визначення об’ємної (насипної) маси

 

 

Стандартний тампонажний портландцемент має насипну масу в пухкому стані (1000-1200) кг/м3, а в ущільненому – (1500-1800) кг/м3.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)