АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення зовнішніх і внутрішніх надлишкових тисків

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
 4. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 5. Визначення абразивності порід
 6. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 7. Визначення ваги бурового снаряду.
 8. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 9. Визначення виробничого циклу складного процесу
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 11. Визначення ВООЗ
 12. Визначення впливу ризику на прибуток

Зовнішній надлишковий тиск pзн , що діє на нижню частину експлуатаційної колони, буде найбільшим на кінцевій стадії роботи свердловини, тобто коли внутрішній тиск у колоні буде мінімальним.

У загальному випадку зовнішній надлишковий тиск визначається як різниця між зовнішнім pз і внутрішнім pв тисками, що діють на колону для одного і того ж періоду (закінчення цементування, опресовка колони на герметичність, освоєння свердловини, кінець експлуатації).

pзн = pз - pв . (10.5)

На рисунку 10.6 а наведена схема положення рівнів рідин в експлуатаційній колоні і затрубному просторі на кінцевій (пізній) стадії експлуатації нафтової свердловини. Згідно з цією схемою знаходять значення зовнішніх надлишкових тисків у перехідних перерізах (тобто на глибинах Hтр, Hр, Hпк, H).

Для положення рівнів, показаних на рисунку 10.6 а, зовнішні надлишкові тиски згідно із вказаною інструкцією визначають за такими формулами:

при Z = 0; rзн = 0;

 

при Z=Hтр; рзн = rз g Hтр; (10.6)

 

при Z = Hр; рзн = rз g Hтр + rгс g (HP - HTP); (10.7)

 

при Z=HПК; рзн=rз g HTP+rгс g (Hпк - HTP) - rв g (HПК - HP); (10.8)

 

при Z =H; рзнпл - rв g (H - HP), (10.9)

 

Рисунок 10.6 – Схеми для визначення зовнішнього (а) та


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)