АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оснащення низу обсадних колон

Читайте также:
 1. Алекс сидел за барабанами и, загороженный справа колонкой, смотрел, чтобы с Элис ничего не случилось.
 2. Билет 31. Великие географические открытия и начало колониальной европейской колониальной экспансии.
 3. Британская колониальная империя
 4. Британская колониальная империя
 5. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 6. Великая греческая колонизация (VIII-VI вв. до н.э.)
 7. Великая греческая колонизация.
 8. Великая греческая колонизация.
 9. Военно-казачья колонизация Казахстана Россией в ХVIII в. Участие казахов в крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева.
 10. Война за независимость североамериканских колоний и образование США.
 11. Выбор и расчет на прочность двухступенчатой колонны штанг
 12. Глава 2.3. Пожарный гидрант с колонкой.

У конструкцію низу обсадної колони входять направляюча пробка, башмак, башмачний патрубок, зворотний клапан та упорне кільце (кільце “стоп”).

Направляюча пробка прикріплюється до башмака (рисунок 10.8) і служить для направлення і зменшення опору рухові обсадної колони при її спуску.

Направляючі пробки виготовляють з легкорозбурюваних матеріалів (дерево, бетон, чавун, пластмаса). Пробки мають центральні і бокові прохідні канали і виконуються обтічної форми.

Башмак встановлюють для підвищення міцності нижнього кінця обсадної колони і захисту останньої від пошкоджень при посадці на уступи в стволі свердловини. Башмак - це товстостінне сталеве кільце довжиною (0,3-0,5) м (рисунок 10.8).

1 - башмак; 2 - бокові промивальні канали; 3 - направляюча пробка   Рисунок 10.8 – Башмак з направляючою пробкою

Башмак з’єднується з башмачним патрубком, товстостінною обсадною трубою довжиною близько 2 м, в якій по спіральній лінії просвердлені отвори для виходу рідини. Діаметр та кількість отворів вибирають з таким розрахунком, щоб швидкість витікання рідини з них при промиванні і цементуванні не перевищувала 20 м/с.

Зворотний клапан призначений для попередження надходження тампонажного розчину із кільцевого простору свердловини в колону після закінчення цементування. Він встановлюється на віддалі однієї-двох труб від башмака. Застосовують тарілчасті, кульові і диференціальні зворотні клапани.

Над зворотним клапаном (через трубу) в спеціальній подовженій муфті закріплюють упорне кільце “стоп” з метою чіткої фіксації закінчення процесу протискування цементного розчину. Упорне кільце виготовляють з чавуну у вигляді шайби товщиною 12-15 мм. Діаметр отвору на 60-75 мм менший від зовнішнього.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)