АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття про викривлення свердловин

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 4. Б) Основні властивості операцій над множинами
 5. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 6. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 9. Введення поняття комплексного числа
 10. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 11. Види буріння похилих свердловин
 12. Визначте поняття і структуру особистості в соціології

Свердловини бурять вертикальні і похиловикривлені. У першому випадку вживають заходи, спрямовані на попередження викривлення, а в другому бурять свердловину з похилим або похиловикривленим положенням її осі.

Положення осі свердловини в будь-якій точці прийнято характеризувати трьома величинами (рисунок 9.1):

а) зенітним кутом a, тобто кутом між вертикаллю і дотичною до осі в даній точці;

б) азимутальним кутом Q, тобто кутом між напрямком на північ і проекцією до осі в даній точці на горизонтальну площину (взятий за годинниковою стрілкою);

в) зміщенням (альтитудою), тобто найкоротшою відаллю між проекцією даної точки на горизонтальну площину і устям.

1 - горизонтальна площина; 2 - вертикальна площина, в якій лежить ділянка ОА осі свердловини; 3 - дотична в точці О до ділянки ОА осі свердловини; 4 - вертикаль; SN - напрям на північ   Рисунок 9.1 – Елементи, які характе-ризують положення осі свердловини в просторі

Свердловини, в яких з глибиною змінюється тільки зенітний кут, називають плоско викривленими, а в яких змінюються зенітний і азимутальний кути, називають просторововикривленими.

Свердловини, в яких зенітний кут не перевищує (2-3) °, умовно називають вертикальними, а більше 3 ° - викривленими.

Проекція осі свердловини на вертикальну площину називається профілем свердловини, а на горизонтальну - інклінограмою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)