АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Внутрішнього (б) надлишкових тисків

Читайте также:
  1. Визначення зовнішніх і внутрішніх надлишкових тисків
  2. Надлишкових тисків
  3. Основні етапи та послідовність робіт з внутрішнього аудиту
  4. Правовий режим внутрішнього ринку Європейського Союзу
  5. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства
  6. Сутність методичних прийомів внутрішнього аудиту.
  7. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища

 

де rз – густина рідини за колоною (як правило, густина промивальної рідини, якою здійснюється розкриття продуктивного пласта), кг/м3;

g – прискорення вільного падіння, м/с2;

Hтр – віддаль від устя свердловини до рівня тампонажного розчину за колоною, м;

Hр – віддаль від устя свердловини до рівня рідини в колоні на кінцевій стадії експлуатації (задається замовником або береться Hр = 2/3 H), м;

Hпк – глибина спуску попередньої проміжної колони, м;

H – глибина спуску експлуатаційної колони, м;

rв – густина рідини (нафти) в колоні, кг/м3;

rгс – густина рідини, яка знаходиться в порах тампонажного каменю (як правило, беруть rгс = 1100 кг/м3, а іноді її можна коректувати для кожного конкретного регіону), кг/м3.

За даними розрахунків будують епюр зовнішніх надлишкових тисків в координатах тиск-глибина (рисунок 10.7 а).

Аналогічно будуються епюри pзн і при інших положеннях рівнів рідин у колоні і затрубному просторі. При цьому необхідно враховувати:

а) в незацементованій зоні зовнішній тиск pз визначають за тиском стовпа промивальної рідини за колоною за формулою (10.6);

б) в зацементованій зоні після очікування затвердіння цементу (ОЗЦ) зовнішній тиск в інтервалі, закріпленому попередньою проміжною колоною, визначають за тиском складового стовпа промивальної рідини і гідростатичного тиску стовпа води густиною rгс = 1100 кг/м3;

Рисунок 10.7 – Епюр зовнішніх (а) та внутрішніх (б)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)