АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Режиму буріння

Читайте также:
 1. Аварійний (ловильний) інструмент для обертальних методів буріння.
 2. Аварійний (ловильний) інструмент для ударно-канатного буріння.
 3. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 4. Буровий інструмент для колонкового буріння.
 5. Буровий інструмент для шнекового буріння.
 6. Бурові долота для буріння з відбором керна
 7. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 8. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку
 9. Види буріння похилих свердловин
 10. Види форм державного (політичного) режиму
 11. Вібраційне буріння.
 12. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проходки

Осьове навантаження на долото при бурінні шарошковими долотами здійснюється, виходячи з умови об’ємного руйнування гірської породи

 

(6.1)

 

де Роб - осьове навантаження, при якому виконується умова об’ємного руйнування породи, Н ;

kз - коефіцієнт, який враховує зміни умов руйнування породи на вибої, kз = 0,4-0,7 ;

рш - твердість породи за штампом, Н/м2;

Fк - площа контактної поверхні породоруйнуючих елементів долота з вибоєм, м2.

Враховуючи (6.1) осьове навантаження на долото беруть з умови

 

(6.2)

 

де Рдоп - допустиме навантаження на долото, обумовлене його міцністю, Н.

Частота обертання шарошкового долота визначається, виходячи з умови забезпечення мінімально необхідного часу контакту зубця долота з породою

(6.3)

 

де dш, Dд - відповідно діаметр шарошки та долота, м;

Zmax - максимальна кількість зубців на периферійному вінці шарошки;

tmin - мінімально необхідний час контакту зубця долота з вибоєм, с (tmin = (3¸7) 10-3 c).

Після розрахунку по (6.3) при роторному способі фактичну частоту обертання визначають виходячи із характеристики ротора, що входить у комплект даної бурової установки.

Витрату промивальної рідини визначають з умов ефективного очищення вибою і забезпечення виносу вибуреної породи по затрубному кільцевому просторі.

(6.4)

 

(6.5)

де q0 - питомі витрати промивальної рідини, м3/с/м2:

q0= (0,35-0,5) м3/с/м2 - при роторному способі і електробурінні і q0=(0,5-0,7) м3/с/м2 при бурінні з гідравлічними вибійними двигунами;

Fв - площа вибою свердловини, м2;

Vmin - мінімальна швидкість руху промивальної рідини в кільцевому просторі, що забезпечує виніс породи, м/с: Vmin=(0,4- 0,6) м/с і залежить від діаметра долота і твердості породи;

Fкп - площа кільцевого простору, м2.

За характеристику насосної установки беруть найближче більше значення Q, якому відповідає значення допустимого тиску для даних циліндрових втулок.


7 ПРОМИВАННЯ СВЕРДЛОВИН ТА БУРОВІ ПРОМИВАЛЬНІ РІДИНИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)