АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алмазні долота

Читайте также:
  1. PDC ДОЛОТА
  2. АЛМАЗНЫЕ ДОЛОТА
  3. Бурові долота для буріння з відбором керна
  4. Лопатеві долота
  5. ОДНОШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА
  6. Оценка долговечности вооружения и опор шарошек и решение о классе долота
  7. РАСШИРИТЕЛИ – БИЦЕНТРИЧНЫЕ ДОЛОТА
  8. Твердосплавні долота
  9. ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА
  10. Шарошкові долота

Алмазні долота призначені для руйнування різанням (мікрорізанням) і стиранням неабразивних порід середньої твердості і твердих. Враховуючи високу вартість алмазних доліт, їх доцільно застосовувати на великих глибинах (більше 3000 м), оскільки вони забезпечують значну проходку на долото, що скорочує затрати часу на спуско-підіймальні роботи для заміни долота.

Алмазне долото складається із стального корпусу із з’єднувальною різьбою і фасонної алмазонесучої головки (матриці) (рисунок 3.6).

Матрицю виготовляють методом пресування і спікання суміші спеціально підібраних порошкоподібних твердих сплавів. Перед пресуванням у прес-формі за заданою схемою розміщують кристалики природних або синтетичних алмазів. Після пресування і спікання алмази надійно закріплюються у зовнішньому шарі порошкоподібного твердого сплаву алмазонесучої головки.

Застосовуючи для виготовлення матриці різні матеріали, досягають необхідного ступеня оголення алмазів під час роботи долота. При значному оголенні алмази розтріскуються і ламаються, а при незначному оголенні не буде необхідного заглиблення алмазів у породу, тому буріння буде малоефектив­ним.

Крім того, знос матриці повинен відповідати зносу алмазів, що забезпечує зберігання під час роботи долота на вибою однієї і тієї ж величини зазору між матрицею і породою, необхідного для ефективного виносу породи з-під долота.

Алмазні долота виготовляють двох модифікацій:

а) одношарові з розміщенням відносно великих алмазів у поверхневому шарі;

1 - корпус; 2 - приєднувальна різьба; 3 - матриця; 4 - алмазовміщуючі сектори; 5 - промивальні канали; 6 - промивальні отвори   Рисунок 3.6 – Алмазне долото

б) імпрегновані (багатошарові), матриця яких виготовлена із ретельно змішаного порошкоподібного твердосплавного матеріалу з подрібненими природними або синтетичними алмазами.

Для підвищення працездатності алмазних доліт необхідно перед їх спуском провести підготовку ствола і вибою свердловини. З цією метою до переходу на алмазні долота необхідно відпрацювати три-п’ять шарошкових доліт з металошламоуловлювачем, встановленим над вибійним двигуном або на віддалі (10-12) м від долота при роторному способі.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)