АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип вибору бурової установки

Читайте также:
 1. I. Структурные принципы
 2. II. Принципы процесса
 3. II. Принципы средневековой философии.
 4. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 5. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 6. II.4. Принципы монархического строя
 7. III. Принцип удовольствия
 8. III. Принципы конечного результата
 9. III. Принципы конечного результата.
 10. IV. Принцип реальности
 11. V.по функциональному принципу.
 12. VI. Биоэнергетические принципы аналитической терапии

Вихідними даними для визначення класу бурової установки є спосіб буріння, конструкція свердловини, компоновка і склад бурильної колони та ін.

Відповідно до чинного стандарту колишнього СРСР (ГОСТ 16293-89) вибір бурової установки здійснюється за допустимим навантаженням на гак

(2.2)

де G0 – вага у повітрі найбільш важкої обсадної колони або її секції чи хвостовика з урахуванням ваги бурильних труб, потрібних для спуску, Н;

Gб – вага у повітрі найбільш важкої бурильної колони, Н;

k0, kб – коефіцієнти запасу допустимих навантажень відповідно для обсадної і бурильної колон.

Коефіцієнт запасу для бурильної колони приймається рівним kб=1,67–2,0. Для збільшення довговічності обладнання піднімального механізму бурової установки переважно приймають kб ≥ 2,0.

Коефіцієнт запасу для обсадної колони визначається за умови забезпечення додаткового (безпечного) навантаження у різьбових з’єднаннях з урахуванням необхідного запасу міцності, регламентованого нормативними документами.

При виборі класу бурової установки рекомендується перевіряти інші параметри щодо їх відповідності проекту на спорудження свердловин.

Наприклад, діаметр D отвору в столі ротора має задовольняти умові

(2.3)

де - найбільший діаметр долота або розширювача, передбаченого проектом на спорудження свердловини;

- мінімальний зазор, який приймають рівним 20 мм.

Якщо умова (2.3) не виконується, то допускається заміна на ротор із більшим прохідним отвором стола.

Висота основ бурової установки має задовольняти умові розміщення стовбурної збірки ПВО та колонної головки. Зазор між верхньою відміткою стовбурної збірки та нижньою відміткою розташованих над нею елементів бурового обладнання чи бурових споруд має бути не менше 300 мм.

Якщо висота основ бурової установки не задовольняє вказаній умові, то незалежно від виконання інших умов рекомендується вибрати установку з наступного класу.

Інші параметри і характеристики бурової установки, в тому числі і кліматичне виконання, тип і характеристика головного привода, система енергозабезпечення, вибираються залежно від мети буріння, району і умов розташування проектної свердловини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)