АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рідини з диспергованою твердою фазою

Читайте также:
  1. Аеровані промивальні рідини
  2. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.
  3. Вплив промивальної рідини на колекторські властивості продуктивного пласта
  4. Зазначте, хто входив до Кирило-Мефодіївського товариства (окресліть роки існування товариства), з якою фазою Національного Відродження пов’язують діяльність товариства.

При змішуванні різних речовин з водою можна одержати:

а) дійсні розчини - цілком однорідні і прозорі розчини, які не змінюються при дуже тривалому зберіганні;

б) колоїдні розчини - більш або менш помутнілі розчини, які при зберіганні поступово перетворюються в холодець; розмір твердих частинок (10-4- 10-6) мм;

в) суспензії - мутні суміші твердих речовин (розмір (10-4- 1) мм) з водою, які швидко розділяються внаслідок осідання твердих тіл.

Під глинистим розчином розуміють колоїдно-суспензійну полідисперсну (гетерогенну) систему, представлену головним чином дисперсійним середовищем (водою) і дисперсною фазою (глинистими частинками).

Розрізняють такі типи глинопорошків:

а) бентонітовий (основний мінерал – монтморілоніт);

б) палигорскітовий (основний мінерал – палигорскіт);

в) каолініт-гідрослюдистий (основні мінерали – каолініт і гідрослюда);

Хімічно необроблені бентонітові суспензії застосовують при бурінні в інтервалах, складених достатньо стійкими малопроникними породами.

При бурінні в складніших геологічних умовах використовують хімічно оброблені глинисті суспензії. Так, якщо в розрізі відсутні набухаючі і диспергуючі у воді глинисті породи і немає небезпеки значної мінералізації, то використовують глинисті суспензії, оброблені гуматним реагентом.

Для розбурювання глинистих порід і ангідритів застосовують суспензії, оброблені лігносульфонатами. Ці реагенти не попереджують диспергування глин фільтратом, але зменшують його інтенсивність, в’язкість суспензії і роблять її малочутливою до мінералізації.

Інгібіруючі глинисті суспензії застосовують для розбурювання потенційно нестійких глин, сильно набухаючих у воді і легко диспергуючих глинистих сланців. Інгібірування - це така хімічна обробка, в результаті якої різко зменшується зволоження частинок і диспергування їх у водному фільтраті. Як інгібіруючі компоненти використовують KCl, NaCl, CaCl2,CaSO4, Na2SiO3, Ca(OH)2, MgCl2 та інші речовини.

Природні суспензії. Природними суспензіями називають системи, в яких тверда порода складається в основному з вибурених неглинистих порід. У процесі буріння свердловини лише частина породи видаляється на денну поверхню у вигляді шламу. Решта породи диспергується в суспензії.Природні суспензії доцільно застосовувати для буріння в стійких породах, в яких є пропластки глини.

Основні переваги застосування природних суспензій:

а) дешевизна;

б) скорочується час на приготування розчину;

в) мала чутливість дисперсної фази до коагулюючої дії солей.

До основних вад застосування природних суспензій належать:

а) велика фільтрація;

в) великий абразивний знос;

г) ускладнення при розбурюванні нестійких порід та ін.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)