АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація бурових промивальних рідин

Читайте также:
 1. Аеровані промивальні рідини
 2. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 3. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 5. Випадкові події. Класифікація подій
 6. Вплив промивальної рідини на колекторські властивості продуктивного пласта
 7. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 8. Гігієнічна класифікація умов праці
 9. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 10. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 11. Документи, їх призначення і класифікація
 12. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів

Промивальна рідина складається, як правило, з дисперсійного середовища, рівномірно розподіленої в ньому дисперс­ної фази і невеликої кількості хімічних реагентів, які призначені для регулювання тих чи інших властивостей.

Дисперсна фаза складається, в основному, з двох або більше компонентів. Найважливішим її компонентом є невелика кількість колоїдного матеріалу, необхідного для забезпечення стабільності промивальної рідини, здатності утримувати в спокою у змуленому стані грубодисперсні частинки важчих або легших матеріалів, ніж дисперсійне середовище, кольматувати пори і мікротріщини в породі. Другим компонентом дисперсійної фази служать дрібні частинки важких (глина, крейда, барит і т.д.) або легких (повітря) матеріалів, які використовуються для надання промивальній рідині необхідної густини, регулювання тиску, що створюється нею на стінки свердловини, а також для надання здатності закупорювати великі порові канали і тріщини. Як третій компонент, використовують невелику кількість речовин для покращання мастильних властивостей промивальних рідин.

За складом дисперсійного середовища промивальні рідини можна розділити на такі групи:

І Рідини на водній основі:

1 - без твердої фази;

2 - з диспергованою твердою фазою:

а) природні суспензії;

б) глинисті суспензії:

- диспергуючі глинисті породи (хімічно не оброблені, гуматні, лігносульфонатні, хромлігносульфонатні);

- інгібіруючі глинисті породи (гідрофобізуючі, кальцієві, калієві, силікатні, хлормагнієві, хлорнатрієві, оброблені солями тривалентних металів);

3 - з конденсованою твердою фазою;

4 - полімерні:

а) безглинисті; б) малоглинисті;

5 - нафтоемульсійні ;

6 - міцелярні.

ІІ Рідини на вуглеводневій основі:

а) практично безводні; б) емульсії типу “вода в маслі” (інвертні).

III Аеровані промивальні рідини:

а) аерована вода; б) аеровані глинисті суспензії; в) піни.

IV Газоподібні агенти:

а) повітря; б) природні гази; в) азот; г) викидні гази від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ); д) суміші викидних газів ДВЗ з повітрям або природним газом.

Найширше в бурінні використовують рідини на водній основі. Рідини на вуглеводневій основі застосовують значно рідше, хоч вони дають дуже добрі результати при розкритті нафтових пластів, розбурюванні нестійких глинистих і хемогенних порід. Обсяг застосування аерованих рідин в останні роки дещо збільшився, проте в цілому він залишається ще недостатньо великим. Застосування газоподібних агентів обмежується геологічними умовами та глибиною буріння.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)