АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Надлишкових тисків

Читайте также:
  1. Визначення зовнішніх і внутрішніх надлишкових тисків
  2. Внутрішнього (б) надлишкових тисків

 

в) в зацементованй зоні відкритого ствола зовнішній тиск на колону після ОЗЦ визначають із врахуванням пластового тиску

. (10.10)

Якщо немає впливу тиску, то зовнішній тиск визначають за формулою (10.6);

г) в інтервалі залягання порід, схильних до текучості, зовнішній тиск визначається за гірським тиском

, (10.11)

де rгп – середня густина вищележачих порід, кг/м3;

z – глибина залягання підошви горизонту, складеного текучими гірськими породами, м;

д) розрахунок за формулами (10.10) і (10.11) проводять для інтервалу, що дорівнює товщині пласта, збільшеній на 100 м (по 50 м вище покрівлі і нижче підошви пласта);

е) зовнішній надлишковий тиск для пунктів (а – г) визначається як різниця зовнішнього та внутрішнього тисків за формулою (10.5).

Для газових свердловин слід враховувати, що Hр=H і свердловина протягом всього періоду експлуатується фонтанним способом. Величина мінімального внутрішнього тиску на усті задається замовником (Рвуmin= 1,0-1,5 МПа).

На будь-якій глибині Z мінімальний внутрішній тиск визначається за формулою

, (10.12)

де е - основа натурального логарифма,

. (10.13)

Значення s можна знайти за спрощеною формулою

, (10.14)

де – відносна густина газу за повітрям.

Враховуючи положення (а – д) для зовнішнього тиску і характер зміни внутрішнього тиску (10.12), за формулою (10.5) знаходять значення зовнішнього надлишкового тиску в газовій свердловині для будь-якого положення рівнів за колоною і будують його епюр.

Внутрішній надлишковий тиск pвн визначається як різниця між внутрішнім pв та зовнішнім pз тисками, що діють на колону в один і той же період

. (10.15)

Найбільших значень внутрішній надлишковий тиск досягає на усті свердловини, так як зовнішній тиск в цьому перерізі відсутній.

Внутрішній тиск на усті свердловини визначають для періоду опресування колони. Величина тиску опресування повинна перевищувати не менше як на 10 % величину максимально можливого тиску на усті в період роботи свердловини.

Для періоду опресування будь-якої колони схема положення рівнів в колоні і затрубному просторі наведена на рисунку 10.6 б.

Внутрішній максимальний тиск на усті свердловини визначають:

для нафтових свердловин, (10.16)

для газових свердловин

, (10.17)

де — пластовий тиск на початковій стадії експлуатації, Па.

За розрахунковий внутрішній тиск на усті (Z=0) беруть тиск опресування колони:

. (10.18)

Інструкція для розрахунку обсадних колон нафтових і газових свердловин регламентує мінімальні значення тисків опресування обсадних колон (таблиця 10.4).

 

Таблиця 10.4 – Мінімальні значення тисків опресування


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)