АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аеровані промивальні рідини

Читайте также:
  1. Вплив промивальної рідини на колекторські властивості продуктивного пласта
  2. Рідини з диспергованою твердою фазою

Аерованими називають промивальні рідини, в які введено газовий компонент, що надає їм нові властивості. Ці рідини займають проміжне становище між рідкими і газоподібними агентами. Вони застосовуються в основному при проходці зон поглинання, для збільшення механічної швидкості і проходки на долото, підвищення якості розкриття продуктивних пластів.

Аерується розчин або механічним шляхом - насиченням вихідного розчину повітрям, або хімічним шляхом - обробкою розчину піноутворюючими ПАР.

При механічній аерації використовується серійне бурове обладнання з додатковим встановленням компресорів з аеруючим пристроєм, обв’язуванням насосів, герметизацією устя і встановленням зворотного клапана. Як рідку фазу використовують воду, глинистий розчин або іншу рідину.

При хімічній аерації немає необхідності встановлювати додаткове обладнання, розчини стійкіші, їх в’язкість і статичне напруження зсуву легко регулюються, бо вони володіють добрими кіркоутворюючими глинизуючими властивостями порівняно з розчинами, аерованими механічним шляхом. При хімічній аерації в рідину, крім ПАР (сульфонол або сульфонат), вводять реагент-структуроутворювач (каустична або кальцинована сода).

При механічній аерації з допомогою компресорів густина розчину може бути знижена до 100 кг/м3, а при хімічній - до 700 кг/м3. Якщо в аеровану рідину додають піноутворюючу ПАР (наприклад, оксиетилований поліфенол ОП-10), то вона сприяє утворенню дуже дрібних глобул повітря в аерованій рідині і перетворює останню в піну. Стабільні піни мають тіксотропні властивості. При використанні пін покращується виніс частинок розбуреної породи, зменшується забруднення продуктивних пластів, помітно знижується необхідна потужність компресорів.

Перевагами буріння з застосуванням аерованих рідин є:

а) можливість запобігання та ліквідації різних за інтенсивністю поглинань промивальних рідин внаслідок малої густини і підвищеної в’язкості;

б) підвищення показників роботи долота завдяки низькому диференціальному тиску на вибій та застосуванню ПАР;

в) підвищення якості розкриття продуктивних пластів, у яких коефіцієнт аномальності менший одиниці.

До вад аерованих промивальних рідин належать:

а) ускладнення технологічної схеми бурової і збільшення її енергоємкості у зв’язку із встановленням компресорів;б) необхідність додаткових робіт з обв’язки і герметизації устя;

в) трудність регулювання властивостей;

г) підвищення корозійного зносу обладнання.

В очисній системі аерована рідина (піна) повинна пройти через дегазатори і звільнитись від повітря, перш ніж поступити в бурові насоси.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)