АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Причини самовільного викривлення свердловин та їх наслідки

Читайте также:
 1. Безробіття населення: види, структура, причини
 2. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 3. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 4. Види буріння похилих свердловин
 5. Види та наслідки нерегульованої інфляції
 6. Викривлення в системах з ВРК
 7. Викривлення в системах з ЧРК
 8. Відновлення репресій у 60-70-х рр. ХХ ст. Їх наслідки для розвитку культури.
 9. Вкажіть причини соціальної диференціації суспільства
 10. Внутрішні причини мовних змін
 11. Геофізичні дослідження в свердловинах.
 12. Глобалізація економіки: позитивні та негативні наслідки.

Розрізняють декілька типів причин, які сприяють самовільному викривленню свердловин.

1 Причини геологічного характеру:

a) анізотропія, шаруватість, сланцюватість, тріщинуватість гірських порід;

б) часте чергування порід з різними механічними властивостями, особливо при їх похилому заляганні;

в) наявність у розбурюваних пластах тектонічних порушень, каверн, порожнин;

г) тверді включення в м’які незцементовані породи.

2 Причини технічного характеру:

а) наявність у нижній частині бурильної колони (при бурінні з допомогою вибійних двигунів) зігнутих труб або перекошених різьбових з’єднань;

б) непрямолінійність ведучої труби та наявність перекосів у з’єднанні ведучої труби;

в) неспіввісність талевої системи і стола ротора;

г) неспіввісність стола ротора і направлення.

Слід відмітити, що дія останніх двох причин проявляється на порівняно невеликій глибині: від декількох метрів до декількох десятків метрів, і дуже рідко - до сотень метрів.

3 Причини технологічного характеру:

а) втрата стійкості нижньої частини бурильної колони;

б) неправильне співвідношення діаметрів ОБТ і свердловини;

в) неправильний вибір кількості, місця встановлення і конструкції пристосувань, які центрують нижню частину бурильної колони в свердловині;

г) застосування режиму буріння, параметри якого не відповідають конструкції нижньої частини бурильної колони і геологічним умовам залягання гірських порід.

У результаті викривлення вертикальних свердловин з’являються ускладнення, які негативно впливають на процес подальшого буріння свердловини, її експлуатацію і розробку родовища.

Негативні наслідки мимовільного викривлення свердловини:

- порушується проектна сітка розміщення вибоїв свердловин, що зможе призвести до зниження їх сумарного дебіту, коефіцієнту нафтовіддачі пластів, необхідності буріння додаткових свердловин;

- інтенсивніше зношуються бурильні труби, бурильні замки, з’єднувальні муфти, що веде до збільшення імовірності аварій бурильної колони;

- збільшуються довжина ствола свердловини, витрати на її спорудження, сила тертя між трубами і стінками свердловини;

- ускладнюється виконання спуско-підіймальних операцій;

- зростають затрати потужності на буріння;- імовірніші жолобоутворення і обвалювання порід внаслідок інтенсивного тертя бурильної колони об стінку викривленого ствола свердловини;

- стираються обсадні труби проміжної колони (кондуктора);

- затруднюється спуск обсадних колон у свердловину, що може призвести до недопуску їх до проектної глибини;

- збільшується небезпека зім’яття труб обсадних колон у місцях різких викривлень ствола свердловини;

- ускладнюється цементування обсадних колон;

- збільшується обсяг інклінометричних робіт у свердловині та ускладнюється їх проведення.

Негативні наслідки викривлення свердловини продовжують проявлятися і після здачі її в експлуатацію, коли протягом усього часу роботи свердловини відбуваються виходи з ладу глибиннонасосного обладнання, насосних штанг, протирання експлуатаційних колони тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)