АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тампонажні матеріали, їх класифікація

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 3. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 4. Випадкові події. Класифікація подій
 5. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 6. Гігієнічна класифікація умов праці
 7. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини
 8. Джерела дисципліни і їх класифікація.
 9. Документи, їх призначення і класифікація
 10. Екологічні фактори, їх класифікація та основні закони дії факторів
 11. Економічні закони та категорії, їхня класифікація
 12. Економічні інтереси:сутність,суб’єкти,класифікація.

Тампонажними називають матеріали, які при змішуванні з водою або водними розчинами солей, утворюють суспензії, здатні в умовах свердловини з часом перетворюватися в практично непроникне тверде тіло.

Для цементування в нафтових, газових та глибоких свердловинах іншого призначення як базові в’яжучі можуть використовуватися різні тампонажні матеріали: портландцемент (ПЦТ), металургійні шлаки, глиноземисті і гіпсоглиноземисті цементи, гіпсові в’яжучі речовини, органічні і органо-мінеральні матеріали на основі полімерів та їх композиції.

Виробництво та випробування тампонажних цементів здійснюється згідно з державними стандартами України: ДСТУ Б В.2.7-86–99. Цементи тампонажні. Методи випробувань; ДСТУ Б В.2.7-87–99. Цементи тампонажні типів І-G та І-Н. Методи випробувань: ДСТУ Б В.2.7-88–99. Портландцементи тампонажні. Технічні умови.

За речовинним складомцементи поділяють на такі типи:

– тип І – тампонажний портландцемент бездобавочний;

– тип І-G – тампонажний портландцемент бездобавочний з нормованими вимогами при водоцементному відношенні, що дорівнює 0,44;

– тип І-Н – тампонажний портландцемент бездобавочний з нормованими вимогами при водоцементному відношенні, що дорівнює 0,38;

– тип ІІ – тампонажний портландцемент з мінеральними добавками;

– тип ІІІ – тампонажний портландцемент із спеціальними добавками, які регулюють густину цементного тіста.

За густиною цементного тіста цементи типу ІІІ поділяють на:

– полегшений (Пол.);

– поважчений (Пов.).

За температурою застосування цементи типів І, ІІ і ІІІ поділяють на цементи, призначені для:

– низьких і нормальних температур (15–50) °С;

– помірних температур (51–100) °С;

– підвищених температур (101–150) °С.

За сульфатостійкістю цементи поділяють на:

а) типи І, ІІ, ІІІ

– звичайний (вимоги за сульфатостійкістю не ставляться);

– сульфатостійкий (СС);

б) типи І-G і І-Н

– високої сульфатостійкості (СС-1);

– помірної сульфатостійкості (СС-2).

Умовне позначення цементу має складатися з літерних позначень, призначення, сульфатостійкості, середньої густини для цементу типу ІІІ, максимальної температури застосування, гідрофобізації або пластифікації (ГФ або ПЛ), назви стандарту.

Приклади умовних позначень.1 Портландцемент тампонажний з мінеральними добавками, сульфатостійкий, для низьких або нормальних температур:

ПЦТ ІІ-СС-50 ДСТУ Б В.2.7-88–99.

2 Портландцемент бездобавочний з нормальними вимогами при водоцементному відношенні, що дорівнює 0,44 помірної сульфатостійкості:

ПЦТ І-G -СС-2 ДСТУ Б В.2.7-88–99

3 Портландцемент тампонажний із спеціальними добавками, полегшений, густиною 1530 кг/м3, для помірних температур, гідрофобізований:

ПЦТ ІІІ-Пол 5-100-ГФ ДСТУ Б В.2.7-88–99

Цементи потрібно виготовляти відповідно до вимог даного стандарту за технологічним регламентом, затвердженим виготовлювачем.

Речовинний склад цементів всіх типів, виготовлення яких регламентовано стандартом, має відповідати значенням, вказаним в таблиці 11.1.

 

Таблиця 11.1 - Речовинний склад цементу

Тип цементу Вміст клінкеру, % Вміст добавки, %
Мінеральна добавка Спеціальна добавка, яка полегшує або поважчує
І І-G І-Н Не допускається
ІІ 80 - 94 6 - 20* -
ІІІ 30 - 89 - 11 - 70

* Добавок осадового походження не повинно бути більше 10 % маси цементу.

 

Портландцемент – порошкоподібний матеріал, який складається з штучних (клінкерних) мінералів. Ці мінерали мають високу хімічну активність і здатні взаємодіяти з водою. В результаті реакцій гідратації суспензія портландцементного порошку у воді утворює тверде тіло.

Мінерали, що складають портландцемент, утворюються в результаті високотемпературного випалювання суміші оксидів, які вміщуються у певному співвідношенні. Хімічний склад портландцементу досить стабільний:

- оксид кальцію, CaO (негашене вапно) – (64–68) %;

- оксид кремнію, SiO2 (кремнезем) – (19–23) %;

- оксид алюмінію, Al2O3 (глинозем) – (4–8) %;

- оксид заліза, Fe2O3 (гематит) – (3–6) %.

Крім цих чотирьох головних оксидів, до складу портландцементу входять деякі інші оксиди у вигляді домішок: оксиди магнію (MgO), калію (K2O), натрію (Na2O), тітану (TiO2) та ін., які здебільшого погіршують якість портландцементу, тому їхня кількість обмежується.

‡агрузка...

Загальна схема виробництва портландцементу включає видобуток сировини (або доставку у випадку застосування промислових відходів), приготування сировинної суміші (дроблення, подрібнення, дозування, гомогенізацію), випалювання сировинної суміші, подрібнення випаленого продукту (клінкеру) в тонкий порошок з одночасною домішкою деяких речовин. (Клінкер - це штучний камінь, який утворився в результаті спікання при високій температурі спеціально підібраної суміші деяких природних матеріалів).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)